Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Výzva

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2015 Grant na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 2. 2. 2015 rozpočet města na rok 2015
– č. 2015/01/XVII, jehož součástí je grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši 500.000,- Kč  pro kalendářní rok 2015.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do kanceláře Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova  236, 463 31 Chrastava,
e-mail: sklub@chrastava.cz, nebo na podatelnu Městského úřadu, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, e-mail: podatelna@chrastava.cz nejpozději do 26. 03. 2015

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

Pravidla pro přidělení grantu z rozpočtu města Chrastava pro rok 2015

I. Úvodní ustanovení

 1. Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou použity k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.
 2. Poskytování finančních prostředků administruje Společenský klub, organizační složka města.
 3. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, složky organizační struktury právnických osob působící na území města.

II. Podmínky účasti

 1. Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy prostřednictvím Společenského klubu, organizační složky města na základě zveřejněné výzvy.

III. Výzva k podání žádosti

 1. Výzva k podání žádostí o poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava pro rok 2015 je zveřejněna v Chrastavských listech č. 3/2015 a na webových stránkách města Chrastava.
 2. Výzva obsahuje tyto údaje:
  a) okruh podpory
  b) okruh žadatelů
  c) datum ukončení příjmu žádostí
  d) jméno pracovníka a organizační složku města, která přijímá žádosti
  e) odkaz na webové stránky města Chrastava, kde budou zveřejněny veškeré informace
 3. Výzva musí být zveřejněna alespoň 30 dní před termínem ukončení příjmu žádostí.

IV. Způsob podání žádosti

 1. Žádosti musí být podány v písemné podobě do kanceláře Společenského klubu, Turpišova 236, 463 31 Chrastava, nejpozději v den ukončení příjmů žádostí. Termín je konkretizován ve výzvě pro daný rok.
 2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:
  – vyplněný formulář žádosti
  – textová část popisu akce
  – kopie dokladu o právní subjektivitě
  – kopie stanov společnosti, zřizovací listina
  – kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
  – kopie dokladu o zřízení účtu
  – čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv
 3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den ukončení příjmu žádostí.
 4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.
 5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání komisi grantu, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu (až do 100% požadované částky) a tento návrh předloží na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva města Chrastava. 5-ti člennou komisi jmenuje Zastupitelstva Města, která stanoví kriteria hodnocení. Předseda komise přeloží návrh na rozdělení grantu na ZM dne 13. 4. 2015 ke schválení.
 6. Zastupitelstvo města schválí poskytnutí grantu žadateli.
 7. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.

V. Poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava

 1. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.
 2. Kritéria:
  a. Aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města)
  b. Práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost
  c. Vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti.
  d. Presentace města při své činnosti.

VI. Kontrola využití přidělených prostředků

 1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava nebo jiné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití přidělených finančních prostředků.

VII. Vyúčtování

 1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány do 27. listopadu 2015 a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.
 2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku nejpozději do 27. 11. 2015 na Hospodářsko-finanční odbor města Chrastava , zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek vrátit do 11. 12. 2015
 3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k použití poskytnutého finančního příspěvku
  a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2015.
 4. K vyúčtování předkládá příjemce doklady ve výši schváleného finančního příspěvku.

VIII. Závěrečné ustanovení

Přílohou pravidel jsou vzory formulářů a doporučené vzory písemností:

č. 1 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy (50 kB)
č. 2 – Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva (40.5 kB)

O městě