Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Výzva

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2019 Grant (dotační program) na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 1. 10. 2018 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 700.000,- Kč pro kalendářní rok 2019.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz
nejpozději do 1. února 2019 do 12.00 hod. (lze podávat od 1. listopadu 2018).

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

Pravidla dotačního programu Grant z rozpočtu města Chrastava pro rok 2019 schválena na jednání ZM dne 1. 10. 2018

I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou poskytnuty (použity) k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.

II. Důvody podpory stanoveného účelu

Rozvoj spolkové činnosti v oblastech sportovních a kulturních aktivit a cestovního ruchu.

III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Je předpokládáno, že v rozpočtu na rok 2018  bude vyčleněno na Grant celkem 700.000,-Kč.

IV.  Kritéria:

a) aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města)
b) práce s mládeží
c) rozsah činnosti
d) práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost
e) vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti.
f) rozsah získaných prostředků z programů jiných poskytovatelů
g) prezentace města při své činnosti.

Žadateli může být přidělena dotace až do 100% požadované částky.

V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

VI. Lhůta pro podání žádosti

Žádosti o finanční prostředky z Grantu lze podávat od 1. listopadu 2018 (31. den  ode dne trvalého zveřejnění tohoto programu na úřední desce umožňující dálkový přístup), nejdéle do
1. února 2018 do 12.00 hod.

VII. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Žádosti musí být podány v písemné podobě do kanceláře Společenského klubu, Turpišova 236, 463 31 Chrastava, případně do podatelny MěÚ Chrastava, nejpozději v den a hodinu ukončení příjmů žádostí.
 2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:
  – vyplněný formulář žádosti
  – textová část popisu akce
  – kopie dokladu o právní subjektivitě
  – kopie stanov společnosti, zřizovací listina
  – kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
  – kopie dokladu o zřízení účtu
  – čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv
 3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den ukončení příjmu žádostí.
 4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.
 5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání komisi grantu jmenované zastupitelstvem města, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu (až do 100% požadované částky).
 6. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.

VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Vedoucí SK předloží do 22. 2. 2019 návrh komise na rozdělení grantu vedoucímu HFO k přípravě podkladů na rozhodnutí  ZM.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.

IX. Kontrola využití přidělených prostředků

 1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava nebo jiné oprávněné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití přidělených finančních prostředků.

X. Vyúčtování

 1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány nejdéle do 22. listopadu 2019 a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.
 2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace  nejpozději do 22. 11. 2019 na Hospodářsko-finanční odbor města Chrastava, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek vrátit poskytovateli nejdéle do 13. 12. 2019
 3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k použití poskytnutých finančních prostředků a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2018.

XI. Vzor žádosti, přílohy k žádosti a závěrečného vyúčtování

č. 1 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy (55 kB)
č. 2 – Příloha k žádosti (27 kB)
č. 3 – Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva (45.5 kB)

XII. Orientační harmonogram průběhu programu, činnost komise pro hodnocení žádostí a přidělení prostředků

A – Přípravná fáze
A – Přípravná fáze
Krok č.
Termín

 

Činnost
Zodpovídá

1.

1. 10. 2018

Schválení Pravidel dotačního programu  v zastupitelstvu města a jmenování členů komise z řad členů ZM

ZM

2.

do 1. 11. 2018

Zveřejnění programu na úřední desce

vedoucí KS

3.

1. 11. 2018
Počátek lhůty pro podání žádostí

vedoucí SK

4.

únor 2019

1. jednání komise před ukončením příjmu žádostí. Seznámení členů s pravidly programu. Seznámení členů komise s kritérii hodnocení. Určení způsobů hodnocení podle kritérií. Upřesnění harmonogramu jednání komise.

předseda komise

5.

1. 2. 2018
Konec lhůty pro podávání žádostí do 12.00 hodin

 

6.

Únor 2018
Schválení Rozpočtu na r. 2018 v ZM

ZM

B – Fáze hodnocení
B – Fáze hodnocení

7.

únor  2019

Hodnocení podaných žádostí dle schváleného programu v komisi. Počet jednání potřebných ke zpracování kompletního návrhu na rozdělení grantu stanoví předseda komise.

předseda komise

8.

do 22. 2. 2019

Předání  hodnocení podaných žádostí – rozdělení grantu jednotlivým žadatelům vedoucímu HFO jako podklad pro přípravu ZM.

Vedoucí SK

C – Fáze rozhodnutí
C – Fáze rozhodnutí

9.

Březen 2019

Zpracování návrhu na usnesení ZM o rozdělení Grantu 2019 a zpracování návrhů veřejnoprávních smluv u dotací nad 50.000,-Kč pro schválení v ZM.

vedoucí HFO

10.

Duben 2019

Schválení veřejnoprávních smluv v ZM

ZM

11.

Duben 2019

Zajištění podpisů smluv stranami + zveřejnění v registru

vedoucí HFO

12.

Duben 2019

Zpracování návrhů veřejnoprávních smluv u dotací do 50.000,-Kč pro schválení v RM.

vedoucí HFO

13.

Duben 2019

Zajištění podpisů smluv oběma stranami.

vedoucí HFO

14.

Duben 2019

Zveřejnění veřejnoprávních smluv na elektr. úřední desce do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

vedoucí KS

O městě