Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Informace pro snoubence

Manželství v Chrastavě lze uzavřít v obřadní síni a na jiném vhodném místě. Objednat svatbu lze osobně v kanceláři matriky č. 204, tel. 482 363 850 – matrika@chrastava.cz

 • O kterékoli vhodné místo žádají snoubenci příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
 • Právní akt o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. Pokud je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, mělo by být důstojné. V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě změny údaje, bude snoubencům  u občanského průkazu oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření manželství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.
 • Fotografa k obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady, a ti mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".
 • Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Na matrice předkládáte:

 • Platný doklad totožnosti (u občanského průkazu nelze předložit potvrzení o ztrátě nebo odevzdání OP).
 • Rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis). V případě, že RL nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu podle místa narození.
 • Doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě, že jste v minulosti ovdověli, předkládáte také úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky.
 • Pokud jste rozvedení, pak také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci).
 • Jste-li osoba nezletilí, ale starší 16 let, předkládáte rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 • Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 • Snoubenci, kteří spolu mají již dítě, ho uvedou do dotazníku k uzavření manželství a přiloží rodný list dítěte.

Cizinci předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6. měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Týden po sňatku bude na matrice připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti. Na požádání lze oddací list zaslat poštou

Správní poplatky:

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000,- Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Formuláře:

Údaje o svědcích

Žádost snoubenců - jiné místo

Dotazník

Radnice