Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad


MĚSTO CHRASTAVA
Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad

Obsah:

Čl. I. Pravidla pro vyřizování žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad
Čl. II Pravidla pro poskytování přístřeší
Čl. III. Pravidla pro umisťování žadatelů do Domu s pečovatelskou službou
Čl. IV. Ustanovení společná a závěrečná
Čl. V. Účinnost

V Chrastavě dne: 2. 5. 2005
Účinnost: od 3. 5. 2005

 

MĚSTO CHRASTAVA
vydává pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákonem č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, za účelem stanovení postupu při určení pořadí žadatelů o byt nebo přístřeší, vydává Rada města Chrastava tato pravidla pro vyřizování žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad:


Čl. I.
Pravidla pro vyřizování žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad


Seřazeno dle priorit:

1) Řešení situace z důvodu veřejného a obecního zájmu

a) bytová náhrada v případě, kdy s bytem či domem budoucího nájemce je třeba naložit tak, že jej nelze po omezenou dobu či déle užívat (rekonstrukce či modernizace, demolice domu, změna funkčního využití apod.)
b) při získávání kvalifikovaných odborníků pro město, zejména lékařů, pedagogů, policistů apod.
c) při získávání dobrovolníků pro obecně prospěšnou činnost (práce s mládeží apod.), která není jejich zaměstnáním, ale kteří tuto činnost dlouhodobě vykonávají a je všeobecně velmi kladně hodnocena
d) v dalších případech, kdy o tom rozhodne rada města nebo zastupitelstvo města

2) Uplatněním žádosti o nájem bytu nebo uplatněním žádosti o bytovou náhradu doplněné soudním rozhodnutím v právní moci o přivolení k výpovědi nájmu bytu, v případě, že bytová jednotka není využita dle odst. 1.

a) zdravotní stav (invalidita, nemocní starší občané, nemocné děti)
b) ohrožení výchovy nezletilých dětí (zejména u rozvedených manželství)
c) stav nouze žadatele
d) délka čekací doby
e) možnost hradit nájemné

Nájemný byt nebude přidělen osobám a domácnostem, které mají splatné pohledávky za městem, příp. jiným prokazatelným způsobem poškozují město na jeho právech a zájmech.

Nájemné byty jsou poskytovány osobám a domácnostem, které nejsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti určené nebo vhodné k trvalému bydlení.

3) Forma poskytnutí

a) v případě dle odst. 1 písm. a) adresně, nájemní smlouva na dobu určitou v případě možné rekonstrukce nebo modernizace, v ostatních případech na dobu neurčitou (demolice, změna funkčního využití)
b) v případě dle odst. 1 písm. b), c), d) adresně, nájemní smlouva na dobu určitou s vazbou na výkon zaměstnání nebo obecně prospěšné činnosti pro město
c) v případě dle odst. 2:

OZO MěÚ Chrastava vede seznam žádostí o nájem bytů podle těchto pravidel
v případě shodného pořadí žadatelů o byt dle uvedené směrnice je rozhodující datum podání žádosti o nájem bytu

Čl. II.
Pravidla pro poskytování přístřeší


Důvody pro poskytnutí přístřeší dle priorit:

 1. Na základě výkonu rozhodnutí o vyklizení stavby dle § 96 zák. č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon – při ohrožení života, zdraví).
 2. Bezdomovci.
 3. Po dohodě s příslušným odborem MěÚ a nájemníkem při dobrovolném opuštění bytu v majetku města z důvodu narušování občanského soužití, z důvodu neplacení nájemného, rozhodnutí soudu apod.
 4. Rozhodnutím soudu v příp. uvedených v § 711 odst. 1 písm. c), d), event. písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 5. Ostatní neodkladné sociální situace.

O uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší rozhoduje rada města na základě předloženého návrhu bytové a sociální komise rady města v souladu se statutem typu azylového zařízení.


Čl. III.
Článek byl zrušen na základě pravidel pro poskytování bytů v DPS z roku 2008


Čl. IV.
Ustanovení společná a závěrečná
 1. O uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí přístřeší rozhoduje rada města na základě předloženého návrhu bytové a sociální komise rady města, nebo jedná-li se o člena rady města, po schválení zastupitelstvem města.
 2. Společná pravidla:
  a) Nájemné k bytům a přístřeší je poskytováno přednostně osobám a domácnostem s trvalým pobytem na území města Chrastavy.
  b) Z dalších žadatelů je nájemné k bytům a přístřeší poskytováno přednostně osobám, které jsou zaměstnány na území města nebo prokáží, že zde mají zajištěnou možnost zaměstnání.

Čl. V.
Účinnost
 1. Tímto se ruší pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 25. 6. 2003.
 2. Tato pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad byla schválena Radou města Chrastava dne 2. 5. 2005 a nabývá účinnosti dne 3. 5. 2005.


Ing. Michael C a n o v
starosta města

Miloslav P i l a ř
místostarosta

Radnice