Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Výzva

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2020 Grant (dotační program) na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 10. 2019 Pravidla dotačního programu
– Grant z rozpočtu města Chrastava pro toko 2020. Je předpokládáno, že v rozpočtu na rok 2020 bude vyčleněno na Grant celkem 700.000,- Kč.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz
nejpozději do 31. ledna 2020 do 12.00 hod. (lze podávat od 22. listopadu 2019).

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

Pravidla dotačního programu Grant z rozpočtu města Chrastava pro rok 2020 schválena na jednání ZM dne 21. 10. 2019

I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou poskytnuty (použity) k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.

II. Důvody podpory stanoveného účelu

Rozvoj spolkové činnosti v oblastech sportovních a kulturních aktivit a cestovního ruchu.

III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Je předpokládáno, že v rozpočtu na rok 2020 bude vyčleněno na Grant celkem 700.000,-Kč.

IV.  Kritéria:

 1. Podané nominace na ocenění v soutěži Sportovec roku – min. 3 členů. (povinná součást žádosti o grant podávané právnickou osobou nebo složkou její organizační struktury dle
  čl.V. odst.1.).
 2. Podání návrhů na ocenění v soutěži „Sportovec roku a Cena města Chrastava za rozvoj spolkové činnosti a občanské společnosti“ (žadatel dle čl. V. odst.2)
 3. aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města),
 4. práce s mládeží,
 5. rozsah činnosti,
 6. práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost,
 7. vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti,
 8. rozsah získaných prostředků z programů jiných poskytovatelů,
 9. prezentace města při své činnosti – doložená.

Žadateli může být přidělena dotace až do 100% požadované částky. Kriterium 1. je vylučující pro návrhy právnických osob působících v oblasti sportovních činností (čl.V. odst.1.)

V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem může být

 1. V oblasti sportovní činnosti – právnická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) (podle kritérií 1.–9.) nebo fyzická osoba (podle kritérií 2., 3., 5.–9.) působící na území města.
 2. V oblasti mimosportovní - právnická nebo fyzická osoba působící v oblastech neziskových zájmových činností mimo oblast výkonnostních sportů.

VI. Lhůta pro podání žádosti

Žádosti o finanční prostředky z Grantu lze podávat od 22. listopadu 2019 (31. den ode dne trvalého zveřejnění tohoto programu na úřední desce umožňující dálkový přístup), nejdéle do
31. ledna 2020 do 12.00 hod.

VII. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Žádosti musí být podány v písemné podobě do kanceláře Společenského klubu, Turpišova 236, 463 31 Chrastava, případně do podatelny MěÚ Chrastava, nejpozději v den a hodinu ukončení příjmů žádostí.
 2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:
  – vyplněný formulář žádosti
  – vyplněný formulář nominace na Sportovce roku (spolky dle čl.V. odst.1)
  – textová část popisu akce
  – kopie dokladu o právní subjektivitě
  – kopie stanov společnosti, zřizovací listina
  – kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
  – kopie dokladu o zřízení účtu
  – čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv
 3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den ukončení příjmu žádostí.
 4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti, žádosti přes výzvu k doplnění v daném termínu žadatelem nedoplněné a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny. Vyřazeny budou rovněž žádosti těch žadatelů dle čl. V odst.1., právnických osob (případně jejich organizačních složek), které nepodaly své nominace na ocenění do soutěže Sportovec roku.
 5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti (včetně doplnění) budou předloženy k projednání komisi grantu jmenované zastupitelstvem města, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu (až do 100% požadované částky).
 6. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.

VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Předseda komise předloží do 23. 3. 2020 návrh na rozdělení grantu vedoucímu HFO k přípravě podkladů na rozhodnutí ZM dne 20. 4. 2020. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí ZM bez zbytečného odkladu po ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.

IX. Kontrola využití přidělených prostředků

 1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava nebo jiné oprávněné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití přidělených finančních prostředků.

X. Vyúčtování

 1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány nejdéle do 25. listopadu 2020
  a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.
 2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace nejpozději do 25. 11. 2020 na Hospodářsko-finanční odbor města Chrastava, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek vrátit poskytovateli nejdéle do 16. 12. 2020
 3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k použití poskytnutých finančních prostředků a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2020.

XI. Vzor žádosti, přílohy k žádosti a závěrečného vyúčtování

č. 1 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy (53.5 kB)
č. 2 – Příloha k žádosti (24.5 kB)
č. 3 – Příloha – nominace (29 kB)
č. 4 – Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva (47.5 kB)

XII. Orientační harmonogram průběhu programu, činnost komise pro hodnocení žádostí a přidělení prostředků

A – Přípravná fáze
A – Přípravná fáze
Krok č.
Termín

 

Činnost
Zodpovídá

1.

21. 10. 2019

Schválení Pravidel dotačního programu v zastupitelstvu města a jmenování členů komise z řad členů ZM

ZM

2.

do 22. 10. 2019

Zveřejnění programu na úřední desce

vedoucí KS

3.

22. 11. 2019
Počátek lhůty pro podání žádostí

vedoucí SK

4.

10.2.2020
Schválení Rozpočtu na
r. 2020 v ZM

ZM

5.

leden 2020

1. jednání komise před ukončením příjmu žádostí. Seznámení členů s pravidly programu. Seznámení členů komise s kritérii hodnocení. Určení způsobů hodnocení podle kritérií. Upřesnění harmonogramu jednání komise.

předseda komise

6.

31. 1. 2020
Konec lhůty pro podávání žádostí do 12.00 hodin

 

B – Fáze hodnocení
B – Fáze hodnocení

7.

únor  2020

Hodnocení podaných žádostí dle schváleného programu v komisi. Počet jednání potřebných ke zpracování kompletního návrhu na rozdělení grantu stanoví předseda komise.

předseda komise

8.

do 11. 3. 2020

Předání  hodnocení podaných žádostí – rozdělení grantu jednotlivým žadatelům vedoucímu HFO jako podklad pro přípravu ZM.

vedoucí SK

C – Fáze rozhodnutí
C – Fáze rozhodnutí

9.

do 2. 4. 2020

Zpracování návrhu na usnesení ZM o rozdělení Grantu 2020 a zpracování návrhů veřejnoprávních smluv u dotací nad 50.000,-Kč pro schválení v ZM.

vedoucí HFO

10.

20. 4. 2020

Schválení rozdělení Grantu a veřejnoprávních smluv v ZM + příprava veřejnoprávních smluv u dotací do 50.000,-Kč pro schválení v RM

ZM

11.

do 27. 4. 2020

Zajištění podpisů smluv stranami + zveřejnění v registru

vedoucí HFO

12.

27. 4. 2020

Schválení veřejnoprávních smluv u dotací do 50.000,-Kč v RM

RM

13.

1. 5. 2020

Zveřejnění rozdělení Grantu v Chr. listech

vedoucí KS

14.

5. 5. 2020

Zajištění podpisů smluv RM oběma stranami.

vedoucí HFO

15.

do 31. 5. 2020

Zveřejnění veřejnoprávních smluv na elektr. úřední desce do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

vedoucí KS

O městě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1