Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech Point

Město Chrastava

Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech Point

(dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů)

V Chrastavě dne 28. 1. 2008
Účinnost: 1. 2. 2008

Rada města Chrastava vydává v souladu s § 9 a § 9a – 9d zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis: Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (dále jen pravidla).

I. Úvod

Pravidla upravují organizační a procedurální otázky realizaci zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen zákon), v podmínkách Městského úřadu v Chrastavě.

II. Druhy výstupů z ISVS

1. Katastr nemovitostí (KN)
2. Obchodní rejstřík (OR)
3. Rejstřík živnostenského podnikání (RŽP)

III. Ověření

Ověřuje se skutečnost, že listina vznikla převedením výstupu z informačních systémů veřejné správy z elektronické do listinné podoby.

Ověřovací doložka obsahuje:

a) údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS
b) údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup
c) údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný)
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření
e) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci výstupu z ISVS
f) otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka městského úřadu)

IV. Povinnosti ověřujícího

Používat takové technické zařízení, které výstup z ISVS, který má být ověřen, zobrazí do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný tak, aby jeho interpretace odpovídala zápisu v ISVS

Ověřit skutečnost, že výstup z ISVS je podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce informačního systému (KN, RŽP, OR) nebo označen elektronickou značkou správce IS, že tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné.

Vést evidenci vydaných ověřených výstupů, která obsahuje tyto údaje:

a) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci výstupů z ISVS
b) datum vyhotovení doložky o ověření

c) je-li žadatelem fyzická osoba:

jméno a příjmení

adresu místa trvalého pobytu

druh výstupu z ISVS

d) je-li žadatelem právnická osoba:

název obchodní firmy

adresu sídla

druh výstupu z ISVS

Ověřující uchovává výstupy z informačních systémů veřejné správy, které byly za účelem vydání ověřeného výstupu ověřovány, nebo jejich reprezentaci, a to po dobu nejméně 10 let od vydání ověřeného výstupu.

V. Zpoplatnění ověřování výstupů

Žadatel uhradí ověřovateli správní poplatek (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) za první stránku A4 100,-- Kč a za každou další započatou stránku A4 50,-- Kč. Pokud je ověřovací doložka na zvláštní stránce, tato se nezpoplatňuje.

Úhradu provede žadatel na Hospodářsko – finančním odboru městského úřadu před vydáním čistopisu ověřeného výstupu.

VI. Závěrečná ustanovení

Výstupy z KN zajišťuje OVÚS

Výstupy z OR a RŽP zajišťuje KS

Koordinaci postupu zajišťuje vedoucí odboru kancelář starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisech.

Tato pravidla byla schválena na jednání rady města Chrastava dne 28. 1. 2008 a nabývají účinnosti dne 1. 2. 2008 a zároveň se tímto ruší Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy ze dne 11. 7. 2007.

VII. Přílohy

Příloha č. 1 Žádost o vydání ověřeného výstupu z ISVS – katastr nemovitostí
Příloha č 2 Žádost o vydání ověřeného výstupu z ISVS – obchodní rejstřík
Příloha č. 3 Žádost o vydání ověřeného výstupu z ISVS – rejstřík živnostenského podnikání
Příloha č. 4 Postup při ověřování z ISVS

Ing. Michael C a n o v – starosta
Miloslav P i l a ř – místostarosta


Příloha č. 1

Žádost o vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Katastr nemovitostí

1. Údaje o žadateli:

Fyzická osoba

Jméno: ………………………………………………………………………………………….

Příjmení:…………………………………………………………………………………………

Adresa místa trvalého pobytu …………………………………………………………………..


Právnická osoba

Název firmy: ……………………………………………………………………………………

Sídlo firmy: ……………………………………………………. ………………………………


2. Podrobný popis požadavku

Katastrální území: ………………………………………………………………………………
(Chrastava, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Víska, Vysoká)

Číslo popisné, číslo evidenční: …………………………………………………………………

Pozemková parcela číslo: ……………………………………………………………………….
(p. p. č.)

Stavební parcela číslo: ………………………………………………………………………….
(st. p. č.)

List vlastnictví: …………………………………………………………………………………

Zavazuji se tímto, že uhradím částku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to 100,-- za první stránku A4 a za každou další započatou stránku 50,-- Kč.

Podpis žadatele ………………………………………………….


3. Údaje o zaplacení poplatku (vyplní pokladník)

Celková částka: …………………………………………………………………………………

Číslo pokladního dokladu: ……………………………………………………………………..

Razítko a podpis pokladníka: …………………………………………………………………..


4. Vydání ověřeného výstupu z ISVS

Ověřený výstup převzal – podpis: ………………………………………………………………

Dne: ……………………………………………………………………………………………..

Podpis ověřovatele: ……………………………………………………………………………..

 

Příloha č. 2

Žádost o vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Obchodní rejstřík

1. Údaje o žadateli:

Fyzická osoba

Jméno: ………………………………………………………………………………………….

Příjmení:…………………………………………………………………………………………

Adresa místa trvalého pobytu …………………………………………………………………..


Právnická osoba

Název firmy: ……………………………………………………………………………………

Sídlo firmy: …………………………………………………….………………………………


2. Podrobný popis požadavku

Název firmy…………………………………………………………………………………….

Sídlo…………………..……………………………………………………………………….

IČO: ……………………………………………………………………………………………

Další údaje: ……………………………………………………………………………………..

Zavazuji se tímto, že uhradím částku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to 100,-- za první stránku A4 a za každou další započatou stránku 50,-- Kč.

Podpis žadatele ………………………………………………….


3. Údaje o zaplacení poplatku (vyplní pokladník)

Celková částka: …………………………………………………………………………………

Číslo pokladního dokladu: ……………………………………………………………………..

Razítko a podpis pokladníka: …………………………………………………………………..


4. Vydání ověřeného výstupu z ISVS

Ověřený výstup převzal – podpis: ………………………………………………………………

Dne: ……………………………………………………………………………………………..

Podpis ověřovatele: ……………………………………………………………………………..

 

Příloha č. 3

Žádost o vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

Rejstřík živnostenského podnikání

1. Údaje o žadateli:

Fyzická osoba

Jméno: ………………………………………………………………………………………….

Příjmení:…………………………………………………………………………………………

Adresa místa trvalého pobytu …………………………………………………………………..


Právnická osoba

Název firmy: ……………………………………………………………………………………

Sídlo firmy: …………………………………………………….………………………………


2. Podrobný popis požadavku

Název firmy…………………………………………………………………………………….

Sídlo…………………..……………………………………………………………………….

IČO: …………………………………………………………………………………………….

Další údaje: ……………………………………………………………………………………..

Zavazuji se tímto, že uhradím částku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to 100,-- za první stránku A4 a za každou další započatou 50,-- Kč.

Podpis žadatele ………………………………………………….


3. Údaje o zaplacení poplatku (vyplní pokladník)

Celková částka: …………………………………………………………………………………

Číslo pokladního dokladu: ……………………………………………………………………..

Razítko a podpis pokladníka: …………………………………………………………………..


4. Vydání ověřeného výstupu z ISVS

Ověřený výstup převzal – podpis: ………………………………………………………………

Dne: ……………………………………………………………………………………………..

Podpis ověřovatele: ……………………………………………………………………………..

 

Příloha č. 4

Postup při vydávání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

(katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)

1. Žadatel vyplní příslušnou žádost
2. Ověřovatel zkontroluje žádost
3. Ověřovatel přijme od správce ISVS elektronicky podepsaný výpis a:
a) zkontroluje věcnou správnost dle žádosti
b) zkontroluje elektronický podpis na výpisu včetně jeho platnosti
c) uloží elektronický výstup z ISVS na určeném úložišti v počítačové síti
d) stanoví cenu dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4. Žadatel stanovenou cenu zaplatí v pokladně MěÚ, pokladní vyznačí zaplacení do žádosti
5. Ověřovatel na základě dokladu o zaplacení vydá čistopis ověřeného výstupu
6. Ověřovatel provede zápis do knihy, a to včetně podpisu žadatele o převzetí čistopisu výstupu
7. Ověřovatel zařadí žádost s kopií ověřeného výstupu do šanonu, doba archivace elektronického a papírového výstupu je nejméně 10 let

Radnice