Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point

Město Chrastava

Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point

(dle zákona č. 269/1994, Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů)

V Chrastavě dne 28. 1. 2008
Účinnost: 1. 2. 2008

Rada města Chrastava vydává v souladu se zákonem a č. 269/1994, Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů), jako vnitřní předpis Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point (dále jen pravidla).

I. Úvod

Pravidla upravují organizační a procedurální otázky realizace zákona č. 269/1994, Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v podmínkách Městského úřadu v Chrastavě.

II. Postup ověření a vydání výpisu

1. Výpisy z evidence rejstříku trestů jsou výpisy z evidence, která je ze zákona neveřejná. Pověřený pracovník vydá výpis pouze na základě podepsané písemné žádosti dotčenému žadateli (osoba, které se výpis týká) nebo jeho zmocněnci.

2. Pověřený pracovník přijme písemnou žádost, ověří, že předložený doklad totožnosti není uveden v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů.

3. Pověřený pracovník elektronicky odešle žádost o výpis z evidence rejstříku trestů.

4. Pokud byla žádost vyřízena dálkově elektronicky, výpis vytiskne a odešle žadatele do pokladny HFO k zaplacení poplatku.

5. Po podpisu žadatele a předložení potvrzení o zaplacení, vydá pověřený pracovník výpis s ověřovací doložkou žadateli.

6. Žádost o výpis se uchovává podle § 11b), odst. 2 zákona pod dobu 6 let od podání žádosti.

7. Pokud nelze vyřídit žádost dálkově elektronicky, pověřený pracovník vytiskne formulář papírové žádosti, ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50,-- Kč (po úhradě žadatele) a pošle tuto žádost k vyřízení na Rejstřík trestů, Praha. Činnosti uvedené v bodě 8 vykoná pověřený pracovník bezplatně.

8. Evidence žádostí o výpis se vede v tomto rozsahu:

  • datum a čas podání žádosti o výpis
  • identifikační údaje toho, kdo o výpis požádal a kdo jej přijal (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti)
  • případně se připojí úředně ověřená plná moc zmocněnce

Evidence je vedena, uchovávána a skartována v souladu se zvláštními předpisy (zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

9. Výpisy z evidence rejstříku trestů se vydávají pouze dotčenému žadateli, úřad výpisy nearchivuje v elektronické ani v písemné podobě (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

III. Zpoplatnění výpisů

1. Žadatel uhradí ověřovateli správní poplatek (dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) za každou započatou stránku A4 50,-- Kč. Pokud je ověřovací doložka na zvláštní stránce, tato se nezpoplatňuje.

2. Úhradu provede žadatel na Hospodářsko – finančním odboru městského úřadu před vydáním ověřeného výpisu.

3. Pokud nelze vyřídit žádost dálkově elektronicky, uhradí žadatel kolek pro vylepení na papírovou žádost v hodnotě 50,-- Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Výpisy z evidence rejstříku trestů zajišťuje KS.

2. Koordinaci postupu zajišťuje vedoucí odboru Kancelář starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisech.

3. Tato pravidla byla schválena na jednání rady města Chrastava dne 28. 1. 2008 a nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2008.


Ing. Michael C a n o v – starosta
Miloslav P i l a ř – místostarosta

Radnice