Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Odbor pro záležitosti občanů, Pečovatelská služba

zamestnanci ozo
Správní činnosti při poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi
 • zajišťuje agendu při rozhodování příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení:
 • zajišťuje agendu při rozhodování o mimořádné okamžité pomoci
 • poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zpracovává statistické údaje
 • prevence situace hmotné nouze
 • individuální působení v rodinách klientů, kteří sami obtížně zvládají situace způsobené nedostatkem finančních prostředků, popř. těch, kteří neumějí s finančními prostředky hospodařit
 • sestavování aktivizačního plánu směřujícího ke zvýšení možnosti osoby řešit stav hmotné nouze
 • správní činnosti při poskytování sociálních dávek
 Na úseku bytů
 • vede evidenci žadatelů o byt, provádí aktualizaci žádostí
 • vede evidenci nájemních smluv k bytům
 • přijímá hlášenky volných bytů od správce
 • přijímá žádosti k výměně obecních bytů, prověřuje rozhodné okolnosti a předkládá bytové a sociální komisi
 • vede žádosti o poskytnutí smlouvy o přístřeší v tytu azylového zařízení a tyto žádosti předkládá bytové a sociální komisi
 • vede evidenci žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, provádí šetření a předkládá stanoviska bytové a sociální komisi
 • předkládá bytové a sociální komisi návrhy na poskytnutí bytové náhrady, náhradního ubytování a přístřeší bývalým nájemcům obecních bytů
 • vyřizuje dotazy soudů, státních zastupitelstev a ostatních úřadů týkajících se užívání obecních bytů
 • ve spolupráci se správcem obecních bytů podává žaloby k soudu
Na úseku pečovatelské služby
 • provádí pro svěřené osoby jednoduché ošetřovatelské úkony pečovatelského charakteru – donášku obědů, nákupů, praní, žehlení a spravování prádla
 • dle dohody provádí úklid a kontrolu čistoty bytových prostor svěřených osob
 • dle pokynů lékaře spolupracuje při péči o svěřené osoby
 • spolupracuje se zástupci nestátních institucí v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany svěřené mu do péče
 • spolupracuje při organizování a zajišťování kulturního a společenského života obyvatel domu s pečovatelskou službou
 • vydává organizační a provozní domovní řád domu s pečovatelskou službou
 • předkládá podklady pro sestavení rozpočtu města ve vztahu k  pečovatelské službě, dohlíží na jeho plnění, v případě potřeby předkládá finančnímu odboru návrhy na změnu rozpočtu
Na úseku sociálně-právní ochrany dítěte
 • zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální pomoc problémovým jedincům nebo skupinám
 • provádí individuálně nebo skupinově zaměřenou situační, krátkodobou nebo dlouhodobě orientovanou sociální práci ve vztahu k různým druhům sociálně patologických jevů a projevů..
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
 • zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku,
Na úseku přestupků
 • zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a
 • ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje i další přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
 • projednává a rozhoduje přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
 • zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů,
  pořizuje zprávy o pověsti - výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů,
 • vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí v územním obvodu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků

Radnice