Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Historie odboru výstavby a územní správy

Stručná historie odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava od počátku 80. let minulého století

Tehdejší Městský národní výbor v Chrastavě, odbor výstavby, komunálního hospodářství, služeb a obchodu, měl rozsah činností, jak vyplývá z názvu odboru, o něco širší než současný odbor výstavby a územní správy. Tento odbor vedl v letech 1981–1983 pan Martin Tůma pravděpodobně s jedním zaměstnancem odboru panem Ivem Pětiletým. Od roku 1983 až po část roku 1986 vedla odbor paní Blanka Kružíková nadále s pracovníky pány Ivem Pětiletým a Pavlem Šťovíčkem.
(Oslovení pán a paní je současné, všem zasvěceným je nepochybně zřejmé že do roku 1989 se jedná o soudruha a soudružku.) V této době se již odbor jmenoval odbor výstavby a dopravy. Po přechodnou část roku 1986 se ujal vedení Dr. Opočenský, a poté zbývající část roku 1986 až do 31. 1. roku 1991 bylo pod vedením Karla Vlka, který se stal zaměstnancem MNV dne 2. 1. 1986. Pan Ivo Pětiletý působil na odboru až do roku 1987.
Tandem „Liška & Vlk“ byl utvořen nástupem pana Jana Lišky do zaměstnání dne 1. 12. 1988 a vytrval do 31. 1. 1991, kdy jej opustil pan Karel Vlk. Pan Liška ukončil pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem dne 31. 8. 1993.
Převratem režimu způsobeného „Sametovou revolucí“ došlo ke změně názvu hojně používaného „Výboru“ na Městský úřad Chrastava, a názvu odboru na současný odbor výstavby a územní správy.

Přehled vedoucích odboru výstavby a územní správy od počátku 90-tých let:
- vedoucí Ing. Jiří Semrád (od 1. 2. 1991 do31. 3. 1993)
- vedoucí Ing. Jaromír Sedlický (od 1. 4. 1993 do prosince roku 1994)
- vedoucí Pavel Šťovíček od (1. 11. 1994 do cca poloviny roku 2001), Pavel Šťovíček nebyl na tomto místě nováčkem, neboť byl referentem stavebního úřadu  (od 1. 7. 1983 do 30. 6. 1986)
- vedoucí Martin Janoušek (od 1. 7. 2001 dosud)

Přehled zaměstnanců odboru od přelomu 90. let dosud:
- Ing. Marcela Chotěborová (od 1. 3. 1989 do 31. 3. 1991)
- Ivan Bartůněk (od 2. 4. 1991 do 30. 4. 1993)
- Zdena Vachová (od 14. 4. 1991 do 30. 6. 1994 -stavební úřad a investice města* pozn. níže)
- Karel Šmíd (od 1. 4. 1993 do 16. 11. 1993)
- Eduard Kolář (od 8. 9. 1993 do 9. 9. 1994)
- Ing. Petr Hnitka od (1. 12. 1993 do listopadu 2007 (ekolog města))
- Ing. Vlasta Rezlerová, dříve Machová (od 31. 12. 1993 až dosud s 2 x přerušením z důvodu MD (stavební úřad a investice města* pozn. níže))
- Martin Janoušek (od 3. 1. 1994 do jmenování vedoucím dne 1. 7. 2001, poté dosud)
- Otakar Pohořalý (od 1. 8. 1994 do 30. 11. 2007)
- Vít Koudelka (od 28. 9. 1994 do 31. 12. 1994)
- Roman Nový od (20. 2. 1995 do 31. 5. 1999 (investice města* pozn. níže))
- Otakar Pohořalý ml. část roku 1999
- Barbora Grebson, dříve Beránková (od 1. 7. 1999 dosud)
- Bc. Naděžda Vykoukalová DiS, dříve Skopková (od 7. 11. 2005 až dosud s přerušením z důvodu MD)
- Václav Sedmidubský (od 1. 2. 2008 do 31. 3. 2008)
- Jan Sláma (od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008)
- Roman Oščatka (od 4. 11. 2008 do 31. 10. 2009)
- Bc.Martin Spáčil (od 2. 11. 2009 dosud)
- Martin Hlavatý (od 14. 6. 2010 do 31. 3. 2011)
- Pavla Divecká (od 16. 5. 2011 do 16. 7. 2011)
- Ing. Petr Mindžák (od 8. 8. 2011 do nástupu Ing. Štokové - poté přešel na ORM)
- Ing. Petra Štoková (od 17. 12. 2012 do 31. 3. 2016)

Informace k poznámkám:
Činnost odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava spočívala jak ve výkonu státní správy ( např. stavební úřad, orgán ochrany ZPF ) tak i samosprávy tj. investic, které byly v první polovině 90. let v rozmachu. Jednalo se nejprve o investice města zejména do infrastruktury např.:
- inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy v ul. Větrná
- kanalizace ul. Frýdlantská, výstavba chodníků
- kanalizace a ČOV Dolního Vítkova
- plynofikace Chrastavy apod.,
Později přibyly investice do výstavby obytných domů, DPS, plynových kotelen centrálního vytápění a mnoha dalších staveb.

Zajímavým faktem tehdejšího uspořádání odboru bylo, že investiční úředník odboru výstavby podal žádost o povolení ve stejné kanceláři s úsměvem svému kolegovi, který žádost vyřídil a tentýž vedoucí, který podepsal žádost, podepsal rozhodnutí o povolení. Tento stav se změnil zřízením samostatného investičního oddělení.

Vzpomínky současných pracovníků odboru na své začátky
(kolektivní práce)

Považujeme za nezbytné podotknout, že v rámci působení stávajících pracovníků nelze nepřipomenout některé rozdíly mezi pionýrskými začátky a současností:
např. zatuchlá kancelář v budově staré radnice, byla úžasným prostorem bývalé koňské maštale, kde své kouzlo měla i zamřížovaná okna, která se nedala otevřít (zřejmě pro zamezení případného útěku úředníků). Tyto prostory s klenutým stropem vykazovaly množství statických poruch, které až po pádu několikakilových úlomků na stoly úředníků, byly po dlouhém zvažování zajištěny kovovou konstrukcí. Konírna se nacházela v místě dnešního sídla MP.
V této kanceláři, vybavené samostatnou kuchyňkou i samostatným prostorem pro vedoucího, byly k dispozici 3 ks mechanických psacích strojů, předepsané vzory rozhodnutí se tužkou doplňovaly a následně přepisovaly přes průklepový papír, rozhodnutí byly na max. 4 stránky včetně podmínek provedení stavby, první PC se objevilo cca v roce 1995.
Krásné prostředí i časy náš čekaly v provizoriu po dobu přestavby radnice, kdy jsme se všichni vrátili do mateřské školky v Bezručově ulici do slunného a rozlehlého II. NP s lodžií. Kancelář vedoucího měla na dveřích nápis „lehárna“. Po „výchově“ v mateřské škole jsme byli připraveni na stěhování do současných prostor, podkroví budovy zrekonstruované radnice. S pracovníky stavebního úřadu se do budovy radnice stěhoval také archiv, který byl umístěn na počátku devadesátých let v pronajatém objektu ve Vítkovské ul. a po té ve sklepních prostorech zvláštní školy.

Zamyšlení

V průběhu uplynulých let došlo ke značnému nárůstu požadavků na znalosti právní legislativy s přihlédnutím k nahrazení dosavadních, srozumitelných a zažitých právních předpisů. Rozhodnutí vydávaná naším odborem obsahují mnohdy až dvacet stránek, několik výroků a jedinečnou slohovou práci v odůvodnění rozhodnutí. Často se setkáváme se skutečností, že nad rámec vlastní pracovní náplně fungujeme i jako poradna pro občanskoprávní a jiné záležitosti. V dnešní době máme na programu zejména nedobré sousedské a mezilidské vztahy, jejichž řešení je zdlouhavé a složité. Přesto se současní pracovníci stavebního úřadu v rámci pohodového pracovního kolektivu snaží vyřešit všechny záležitosti v termínu a ke spokojenosti všech zúčastněných. K tomuto textu z února roku 2010 lze jen dodat, že situace se příliš nezměnila. Napjaté sousedské a mezilidské vztahy se i nadále promítají do každodenní práce stavebního úřadu. Vlivem mnohých „vylepšení“ stavebního zákona, který doznal zatím 23 změn od jeho schválení v roce 2006, se orientace v příslušných předpisech stává složitou a současně nepřehlednou nejen pro stavebníky, ale mnohdy z důvodu nejednotnosti postupů v praxi i pro stavební úřady.

Volné pokračování

Dalším milníkem našeho odboru, celého úřadu i města byly bezpochyby ničivé povodně v srpnu 2010. Nikdo do té chvíle nevěřil, že by se něco podobného mohlo stát. Beznaděj, totální rezignace a bolest, které byly v té době viděny ve tvářích občanů měst, kteří byly povodní zasaženi a tak i zaměstnanců radnice vystřídala naděje v brzký návrat do normálu díky perfektní spolupráci jednotlivých odborů, armády, sborů záchranného integrovaného systému a i velkého počtu dobrovolníků. Zkušenosti z tohoto období nás donutily k přehodnocení pořadí životně důležitých priorit.
Náš odbor dokázal a stále dokazuje čelit mnohým novelám a změnám zákonů a vyhlášek, což vždy nebylo a není jednoduché. Řekněme, že se denně potýkáme s novými zkušenostmi, které nás jako tým posouvají kupředu. Cílem odboru je častěji vyjíždět do terénu, neboť místní povědomost je velmi důležitá a zároveň se odborně věnovat projektům a všem různým žádostem , které jsou na stavební úřad podávány. V rámci spolupráce s dotčenými orgány státní správy a různými institucemi se snažíme o rychlejší vyřizování žádostí. Mottem odboru je lidský přístup a vstřícnost, díky kterým se nikdo nemusí obávat přijít na úřad a vznést dotaz.

Zelený konec

Kromě referentů stavebního úřadu působí na odboru i „referent územní správy“, jehož pracovní náplní byla nejen přenesená působnost na úseku zemědělského půdního fondu, ovzduší, odpadů, určité škály přestupků a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ale plní i úkoly vzešlé z požadavků samosprávy, podílí se na administraci územního plánu města či tvorbě povodňového plánu. Rovněž spolupracuje se správou městské zeleně i lesů a má na starosti životní prostředí. Dlouhodobě se daří činit kroky vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti okolí Chrastavy a to např. formou hloubení tůní pro obojživelníky, záchranné transfery žab či zajištění bezpečného hnízdění čápů bílých. Ve spolupráci s místní základní školou a jinými zájmovými spolky jsou pořádány různé naučné přednášky a brigády zaměřené např. na úklid řeky, podporu života mloků skvrnitých na Ovčí hoře, výsadby dřevin, potírání invazních druhů rostlin a pod. V rámci ukládání náhradních výsadeb za kácení mimolesních stromů vzniklo ve městě mnoho nových zelených ploch včetně parku TGM, aleje na Vysokou nebo na Vísku.

Vypracoval Martin Janoušek a kolektiv pracovníků OVÚS
Chrastava dne 10. 2. 2010, aktualizace dne 14. 2. 2019, 10. 4. 2019

Radnice