Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Chrastava

Město Chrastava vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do městskéhoho zastupitelstva v roce 1990.
Město vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Město je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem.

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava
Telefon: 482 363 811
Fax: 485 143 344
E-mail: podatelna@chrastava.cz
WWW: chrastava.eu
ID Datové schránky: awcbeyc
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  náměstí 1. máje 1
  463 31 Chrastava
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí 1. máje 1
  463 31 Chrastava
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 12:0013:00 – 17:00
  úterý8:00 – 14:00
  středa7:30 – 12:0013:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 14:00
  pátek8:00 – 14:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@chrastava.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: awcbeyc
39028-984852379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00262871
DIČ: CZ00262871

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Chrastava
  náměstí 1. máje 1
  463 31 Chrastava
 • e-mailem: podatelna@chrastava.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@chrastava.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 482 363 811
Úřední hodiny
pondělí7:30 - 12:0013:00 - 17:00
úterý8:00 - 14:00
středa7:30 - 12:0013:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 14:00
pátek8:00 - 14:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  Odbor pro záležitosti občanů
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 111/20006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 112/2006 Sb., zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
  • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném, zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
  • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
  • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
  • Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
  • Vyhláška č. 231/1996 Sb., paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.,
  Odbor kancelář starosty
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 35/2005, Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 36/2005 Sb., o cestovních dokladech
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Odbor rozvoje, dotací a správy majetku
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
  • Zákon č. 298/2014 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
  • Zákon č. 313/2002 Sb., změna zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění
  • Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
  • Zákon č. 251/1997 Sb., o oceňování majetku
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  Hospodářsko – finanční odbor
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
  • Zákoník práce 262/2006 Sb.
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Občanský zákoník 89/2012 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zák. 413/2005 Sb.)
  • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 420/2004/ Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  Odbor výstavby a územní správy
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 326/2004 Sb., rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Chrastava vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  SAZEBNÍK ÚHRAD

  a)    náklady na pořízení kopií - černobílá
              kopie A4 – jednostranná                       4,-- Kč/strana           
              kopie A4 – oboustranná                        8,-- Kč/strana
              kopie A3 – jednostranná                       8,-- Kč/strana
              kopie A3 – oboustranná                      12,-- Kč/strana  
  b)    náklady na pořízení kopií - barevná     
              kopie A4 – jednostranná                       20,-- Kč/strana           
              kopie A4 – oboustranná                        30,-- Kč/strana
              kopie A3 – jednostranná                       30,-- Kč/strana
              kopie A3 – oboustranná                        50,-- Kč/strana  
  c)    náklady na pořízení technických nosičů dat:
  CD, flash disk                                       20,--/kus
  d)    náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
  250,-- Kč/za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky, je úhrada součtem částek připadajících na každého pracovníka.
  e)    náklady za odeslání informací žadateli
               Náklady na odeslání odpovědi žadateli budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s. p., přičemž náklady na balné nebudou účtovány. V případě osobního odběru požadovaných informací nebudou náklady na odeslání informací žadateli účtovány a uplatňovány.

  4   Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
       KS žádost odloží.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Město Chrastava poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Chrastava poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2002

VZ 2002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,59 kB
Staženo: 107×
Vloženo: 4. 7. 2022

2003

VZ 2003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,94 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 4. 7. 2022

2004

VZ 2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,59 kB
Staženo: 115×
Vloženo: 4. 7. 2022

2005

VZ 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,99 kB
Staženo: 118×
Vloženo: 4. 7. 2022

2006

VZ 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,63 kB
Staženo: 120×
Vloženo: 4. 7. 2022

2007

VZ 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,31 kB
Staženo: 110×
Vloženo: 4. 7. 2022

2008

VZ 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,52 kB
Staženo: 117×
Vloženo: 4. 7. 2022

2009

VZ 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,22 kB
Staženo: 100×
Vloženo: 4. 7. 2022

2010

VZ 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,77 kB
Staženo: 109×
Vloženo: 4. 7. 2022

2011

VZ 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,77 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 4. 7. 2022

2012

VZ 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,95 kB
Staženo: 110×
Vloženo: 4. 7. 2022

2013

VZ 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,75 kB
Staženo: 111×
Vloženo: 4. 7. 2022

2014

VZ 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,27 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 4. 7. 2022

2015

vzpi15.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 4. 7. 2022

2016

VZ 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,65 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 4. 7. 2022

2017

vzpi17.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 4. 7. 2022

2018

vzp_18.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB
Staženo: 107×
Vloženo: 4. 7. 2022

2019

vzp_19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,56 kB
Staženo: 100×
Vloženo: 4. 7. 2022

2020

vzp20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 777,43 kB
Staženo: 123×
Vloženo: 4. 7. 2022

2021

vr-zprava21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 714,06 kB
Staženo: 118×
Vloženo: 4. 7. 2022

2022

vyr-zpr-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 788,77 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 3. 2. 2023

2023

vz2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 792,08 kB
Staženo: 28×
Vloženo: 30. 1. 2024

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Organizační řád          OR-změna č. 1              OR-změna č. 2    OŘ-změna č. 3 

 

Systém udělování záštit nad akcemi konanými ve městě Chrastava:
Směrnice VS/1/2021

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1