Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Výzva

Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2012 grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 6. února 2012 rozpočet města na rok 2012 (čj. 2012/01/XVI), jehož součástí je grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 400.000,- Kč pro kalendářní rok 2012.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 236 – Kino 1. patro, 463 31 Chrastava,
e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 2. března 2012

Úplné znění žádosti (35 kB) o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy, požadované přílohy (36.5 kB) a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

www.chrastava.cz (odkaz: aktuality-grant)

nebo ve Společenském klubu, Turpišova 236 – Kino 1. patro, 463 31 Chrastava – Bc. Pavel Urban

Informace na tel.: 485 143 348, email: sklub@chrastava.cz

Pravidla pro přidělení grantu z rozpočtu Města Chrastavy pro rok 2012

Úvodní ustanovení

Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou použity k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.

Poskytování finančních prostředků administruje Společenský klub, organizační složka města.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, složky organizační struktury právnických osob působící na území města.

Podmínky účasti

Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy prostřednictvím Společenského klubu, organizační složky města na základě zveřejněné výzvy.

Výzva k podání žádosti

Výzva k podání žádostí o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy pro rok 2012 je zveřejněna v Chrastavských listech č. 3/2012 a na webových stránkách Města Chrastavy.

Výzva obsahuje tyto údaje:

 • okruh podpory
 • okruh žadatelů
 • datum ukončení příjmu žádostí
 • jméno pracovníka a organizační složku města, která přijímá žádosti
 • odkaz na webové stránky Města Chrastavy, kde budou zveřejněny veškeré informace

Výzva musí být zveřejněna alespoň 25 dní před termínem ukončení přijmu žádostí.

Způsob podání žádosti

Žádosti musí být podány v písemné podobě na Společenský klub, organizační složku Města Chrastavy, Turpišova 236, 463 31 Chrastava, nejpozději v den ukončení příjmů žádostí.
Termín je konkretizován ve výzvě pro daný rok.

Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:

 • vyplněný formulář žádosti (35 kB)
 • textová část popisu akce
 • kopie dokladu o právní subjektivitě
 • kopie stanov společnosti, zřizovací listina
 • kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
 • kopie dokladu o zřízení účtu
 • čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH, či nikoliv

Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku Města Chrastavy nejpozději v den ukončení příjmu žádostí.

Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu přijmu žádostí budou vyřazeny.

Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání Komisi grantu, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu a tento návrh předloží na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva Města Chrastavy. 5 člennou komisi jmenuje Zastupitelstvo Města, která stanoví kriteria hodnocení. Předseda komise přeloží návrh na rozdělení grantu na ZM dne 16/04/2012 ke schválení.

Zastupitelstvo města schválí poskytnutí grantu žadateli.

Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce Města Chrastavy.

Poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy

Na poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy není právní nárok.

Kontrola využití přidělených prostředků

Společenský klub, organizační složka Města Chrastavy nebo jiné orgány Města Chrastavy mají právo kontrolovat využití přidělených finančních prostředků.

Vyúčtování

Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány do 30. listopadu 2012 a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.

Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku nejpozději do 30. listopadu 2012 na Hospodářsko-finanční odbor Města Chrastavy, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek vrátit do 14. prosince 2012.

Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k použití poskytnutého finančního příspěvku a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2012.

K vyúčtování předkládá příjemce doklady ve výši schváleného finančního příspěvku.

Závěrečné ustanovení

Přílohou pravidel jsou vzory formulářů a doporučené vzory písemností:

č. 1 – Žádost (35 kB) o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy (35 kB)
č. 2 – Závěrečné vyúčtování (36.5 kB) a závěrečná zpráva

O městě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1