Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Informace stavebního úřadu v Chrastavě


Seznam dokladů předkládaných úřadu-stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a dalších dokladů:

 • Vyjádření obce (město Chrastava, obce – Mníšek, Oldřichov v Hájích, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel nad Nisou) – souhlas se stavbou na území obce, soulad s územně plánovací dokumentací a vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
 • Rozhodnutí (vyjádření) o připojení sousední nemovitosti (příslušný obecní úřad)
 • Rozhodnutí Magistrátu města Liberec, Odbor dopravy ke zřízení sjezdu (na základě vyjádření správce komunikace např. Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec a vyjádření Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1)
 • Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Magistrát města Liberec
 • Závazné stanovisko souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu odbor životního prostředí Magistrát města Liberec (na základě souhrnného vyjádření)
 • Závazné stanovisko souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa (50 m) odbor životního prostředí Magistrát města Liberec (na základě souhrnného vyjádření)
 • Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče, odbor životního prostředí Magistrát města Liberec (na základě souhrnného vyjádření)
 • Závazné stanovisko vodoprávního úřadu odbor životního prostředí Magistrát města Liberec (na základě souhrnného vyjádření)
 • Rozhodnutí – souhlas odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého Kraje (k umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší)
 • Závěr zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb.
 • Doklad o měření podloží z hlediska půdního radonu (V případě , že je v měření prokázáno zařazení území do II. nebo III. kategorie radonového rizika, musí být v projektu provedeno protiradonové opatření).
 • Hydrogeologický posudek, (k umístění studny, vsakovací jímky, tepelných čerpadel), Obvodní Báňský úřad, Tř. 1 máje 858/26, 460 01 Liberec 3 (studna, tep. čerpadlo hlubší než 30 m)
 • Stanovisko správce toku (k zaústění předčištěných vod z ČOV,nebo dešťových vod do vodoteče Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Lesy České Republiky s.p., Přemyslova Hradec Králové 1106, 501 68)
 • Stanovisko Agentury ochrany přírody Správy chráněně krajinné oblasti Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec 4 (pokud se stavba nachází na území CHKO)
 • Stanovisko Vojenské stavební a ubytovací správy Pardubice, Skupina ochrany územních zájmů, Teplého 1899/c, 530 59 Pardubice tel. č. 973 245 733
 • Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova 186/64  460 05 Liberec
 • Stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 129/10, 460 01 Liberec
 • Vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska napojení stavby a současně vyjádření o existenci sítí v místě stavby (ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, / vyjádření k projektové dokumentaci, smlouva o připojení, popř. vč. dodatku, obecné vyjádření / Severočeské vodovody a kanalizace a.s, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30, Telefónica O2 CR a.s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3, Elektronova Ing. Lambert Medřický, tel. č. 777 337 994, Vítkovská 579, 463 31 Chrastava (správce VO Chrastava), MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, Oldřichovská 185,
  463 31 Chrastava (správce vodovodu Mníšek, Oldřichov v H., Nová Ves)
 • Souhrnné stanovisko – České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O.Box 51, 460 02 Liberec (stavba v ochranné pásmu dráhy tj. 60 m od osy koleje)
 • Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy – Drážní úřad Praha, sekce stavební, Wilsonova 300/80, 121 06 Praha
 • Stanovisko Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, ul.SNP 2720/21,400 11
  Ústí nad Labem
 • Vyjádření – Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 (stožáry, antény, výškové stavby)
 • Stanovisko – ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám.
  Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec 1
 • Průkaz energetické náročnosti budov – dle novely zák.č.177/2006 Sb., který je podrobně upraven vyhl.č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (PEN musí být vypracován oprávněnou osobou dle technické normy ČSN 73 0540)
 • Projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních, není – li stavebním úřadem Obecní úřad v místě, potom ve třech vyhotoveních, zpracovanou podle vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí dokumentace bude Situační výkres katastrální mapy katastru nemovitostí se zakreslením polohy stavby, jíž se návrh na stavební povolení týká a s vyznačením vazeb na okolí, ve dvou vyhotoveních. Celkovou situaci stavby (zastavovací plán), výkres v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 se zakreslením umístění stavby na pozemku, včetně odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb, v případě potřeby i výškovým vyznačením a se zakreslením návrhu přípojek na inženýrské sítě a další výkresy podle charakteru a složitosti stavby. Vč. potvrzení autorizace oprávnění k projektování dle § 13 odstavec 3 zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon) – kulaté razítko se státním znakem, jménem a číslem autorizované osoby.

Dotčené orgány státní správy:

 • Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, formuláře a informace na: www.liberec.cz
 • Agentura ochrany přírody Správa chráněně krajinné oblasti Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec 4, Ing. Irena Česká, tel. č. 482 428 972
 • Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, informace: www.kraj-lbc.cz

Doklady o existenci vedení a zařízení:

 • ČEZ Distribuce, a.s., www.cezdistribuce.cz "zadostovyjadrenikexistencizarizeni.pdf" Teplická 874/8, 405 02 Děčín (možno podat v zákaznickém centru Liberec, Mrštíkova ul., Liberec 3)
 • ČEZ ICT Services, a.s. oddělení poskytování sítí, Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV
 • RWE Distribuční služby s.r.o., www.rwe/cz/cs/3910/ , Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • Severočeské vodovody a kanalizace a.s, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30
 • Telefónica O2 CR a.s. , DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3, www.cz.o2.com/dokumentace
 • Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 (antény)
 • UPC Česká Republika a.s., divize Severní Čechy, pracoviště Liberec, Sázavská 553/2, 460 10 Liberec 3
 • GTS Novera, a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
 • Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 1
 • Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
 • ČD-Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, K Můstku 2, 400 02 Ústí nad Labem
 • Coprosys-LVI s.r.o., Hanychovská 832/37, 460 10 Liberec 3
 • Elektronova Ing. Lambert Medřický, Vítkovská 579, 463 31 Chrastava (správce VO Chrastava)
 • MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, Oldřichovská 185, 463 31 Chrastava (správce vodovodu Mníšek, Oldřichov, Nová Ves)
 • Obecní úřad v místě stavby: vyjádření k sítím – veřejné osvětlení
 • Případná další rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení, souhlasy či jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy

Přesný rozsah jednotlivých vyjádření bude upřesněn při osobním jednání před podáním návrhu.

Radnice