Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Historie odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava


Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava


Vracíme se zpět do roku 1989, kdy Městský úřad v Chrastavě byl Městským národním výborem. Nynější odbor se nazýval správní odbor, vedoucí byla paní Hana Šormová. Pod tento odbor spadaly tyto správní činnosti : matrika, evidence obyvatel, hospodaření s byty, kultura, školství , zdravotnictví, úsek zásobování, obchodu, cestovního ruchu, povolování služeb poskytovaných občany, sociální péče, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. V roce 1991 byl odbor přejmenován na odbor pro záležitosti občanů Městského úřadu v Chrastavě a vedoucí byla jmenována paní Jiřina Flemingová, která na tomto odboru působila do 31. 1. 2000, kdy odešla do důchodu. Na její místo nastoupila po absolvování výběrového řízení Ing. Radana Vejvodová, která zde pracovala od 1. 2. 2000 do 31. 12. 2000. Od 1. 1. 2001 byla jmenována vedoucí odboru paní Hana Urbanová, která v této funkci působí dodnes.

V roce 2003 přibyla městu Chrastava další činnost, a to pečovatelská služba pro občany, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, či ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Péči o takovéto osoby zajišťují dvě pečovatelky a jedna referentka pro pečovatelskou službu. Tuto službu město Chrastava převzalo od rušícího se Okresního ústavu sociálních služeb v Liberci. Péči o trojčata poskytuje pečovatelka na dohodu o pracovní činnosti. Chod klubu důchodců zabezpečuje paní Annelies Vrbová, úklid v domech s pečovatelskou službou vykonává uklizečka paní Helena Bitterlichová.

Odbor pro záležitosti občanů se zabýval těmito správními činnostmi:

  • správní činnosti při poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi
  • hospodaření s byty
  • pečovatelská služba
  • přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku
  • rozhoduje o návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení
  • povinnosti obnovit předešlý stav (§ 5 občanského zákoníku) dle věcné příslušnosti
  • pomáhá při aktualizaci webových stránek

Správní činnosti odboru pro záležitosti občanů

na úseku sociálním aktivně vyhledává osoby , které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se v ní již nacházejí, vykonává funkci veřejného opatrovníka, zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci , rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu , zajišťuje pohřbení, pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem, vede evidenci žadatelů o byt, provádí aktualizaci žádostí, přijímá hlášenky volných bytů od správce, vede evidenci nájemních smluv k bytům, připravuje podklady pro jednání bytové a sociální komise, zajišťuje přípravu a sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města, vede evidenci žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, provádí šetření a předkládá stanoviska bytové a sociální komisi , vydává provozní řád pečovatelské služby a vnitřní předpisy pro pečovatelskou službu, provádí jednoduché ošetřovatelské úkony pečovatelského charakteru,uzavírá smlouvy o poskytování pečovatelské služby, vybírá úhrady za úkony pečovatelské služby, připravuje žádosti o dotace pro sociální služby, zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje i další přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům, vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí v územním obvodu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků.

Začátkem ledna 2010 Město Chrastava určilo jako spolupracující odbor pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava v rámci součinnosti dle § 140 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedené stavebním úřadem v Chrastavě, dle § 140 z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o vyklizení stavby č. p. 617, ulice Nádražní v Chrastavě. Během jednoho týdne došlo k vyklizení a umístění cca 250 osob, které byly ve výše zmíněním objektu „ KOVÁK“ ubytováni. Od této doby je budova prázdná.

V lednu 2012 došlo k řadě změn v sociální oblasti, ať už jde o výplatu sociálních dávek, příspěvku na péči či dávek pro osoby se zdravotním postižením. V platnost vstoupil nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převedl z městských a obecních úřadů na úřad práce.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Tyto dávky dosud vyplácely pověřené obecní úřady i pro občany okolních obcí.

Zpracovala: dne 14. 2. 2019, aktualizace 5. 4. 2019

Hana Urbanová , vedoucí OZO

Přehled vedoucích odboru, referentů a jejich činností, které jsou uvedeny níže:

Radnice