Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

 • foto
 • ORM vede evidenci nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádí inventarizaci
 • zajišťuje a odpovídá za komplexní agendu hřbitova
 • zpracovává a odpovídá za evidenci v oblasti odpadů a odpadového hospodářství
 • zajišťuje a odpovídá za komplexní agendu lesního hospodářství
 • odpovídá za ucelenou agendu nemovitého majetku města v oblasti samostatné působnosti
 • zpracovává a kontroluje provedení prací a činností v oblasti technických služeb zaměstnanci VPP a VS
 • odpovídá za přípravu a zpracování ročních plánů oprav a údržby nemovitého a movitého majetku (včetně plánu zimní údržby), vede evidenci a zajišťuje pasportizaci majetku města v oblasti technické správy (komunikace, veřejné osvětlení, městský rozhlas a další technická zařízení)
 • organizuje výběrová řízení, zajišťuje přípravné, projektové a další dokumentace pro připravované investice, zabezpečuje inženýrskou činnost pro připravované a realizované investice, zajišťuje povolení a rozhodnutí pro výstavbu,
 • odpovídá za dozor a dohled nad prováděním staveb
 • zpracovává a předkládá návrh plánu investic, oprav a údržby majetku města
 • zastupuje město v územních a stavebních řízeních a odpovídá za kontrolu předložených záměrů cizích subjektů při zásahu do majetku města
 • zpracovává podklady pro žádosti o dotační, grantové a další finanční příspěvky a jejich definitivní přiznání
 • zpracovává, eviduje a aktualizuje energetickou náročnost objektů, staveb a zařízení
 • vyhodnocuje žádosti o dotační prostředky z fondů města – Fond voda a Fond fasáda

Radnice