Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Město Chrastava

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

V Chrastavě dne 9. 1. 2008
Účinnost: 10. 1. 2008

Rada města Chrastava vydává v souladu s § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen Pravidla).

1. Základní ustanovení

 1. Pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v podmínkách Městského úřadu v Chrastavě.
 2. Poskytování informací je prováděno zveřejněním dle čl. 2 Pravidel nebo vyřízením podané žádosti.
 3. Za poskytnuté informace je možno účtovat úhradu dle sazebníku uvedeného v čl. 7 pravidel.

2. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město dle § 5 odst. 1 zveřejňuje informace těmito způsoby:

a. na úřední desce
b. na plakátovacích plochách města
c. v měsíčníku Chrastavské listy
d. na jednotlivých odborech městského úřadu dle příslušných zákonů a předpisů (příloha č. 3 pravidel)
e. na podatelně městského úřadu
f. způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.chrastava.cz)

3. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se jen za dodržování podmínek stanovených zákonem, zejména:
§ 7 zákona – je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy (zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne
§ 9 zákona – pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím (obchodní zákoník)
§ 10 zákona – informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení, povinný subjekt ji podle tohoto zákona neposkytne

4. Omezení práva na informace

Město Chrastava si stanoví dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona omezení práva na informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům, za které jsou považovány zejména:

 • pokyny pro inventarizaci
 • pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
 • stanovení paušálů cestovních náhrad
 • směrnice pro automobilovou dopravu
 • pracovní řád
 • podpisový řád
 • spisový řád
 • směrnice o oběhu účetních dokladů
 • pracovní řád městské policie
 • pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
 • pravidla odměňování zaměstnanců

Dále je dle § 11 odst. 1 písm. b) omezena informace, která vznikla při přípravě rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. Toto platí do doby, kdy příprava ukončí rozhodnutím.

5. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. V případě, že nebude žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo bude-li žadatel považovat poskytnutou informaci za nedostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádost je podána dnem, kdy ji městský úřad obdržel a musí z ní být zřejmé, kdo ji podává a komu.

Městský úřad žádost posoudí a:

 • pokud je nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů, aby žádost upřesnil; neupřesní--li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o jejím zamítnutí
 • v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí nebo jejího doplnění, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii.

Pokud městský úřad žádosti nevyhoví, vydá o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí, které musí obsahovat: označení povinného subjektu, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení žadatele, výrok rozhodnutí (s uvedením právních předpisů), odůvodnění každého omezení práva na informace a dále poučení o opravném prostředku.

6. Opravný prostředek

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je odvolání, které se podává u Městského úřadu Chrastava ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, referát nejblíže vyššího stupně nadřízený odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací orgán má stanovenou lhůtu pro rozhodnutí opět 15 dnů. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je také přezkoumatelné soudem.
Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu se podávají Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. Jde-li o rozhodnutí městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání starosta města.

7. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informace na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

 • vyhledávání 60,-- Kč za každou započatou hodinu spojenou s vyhledáváním
 • odeslání hodnota poštovného dle platného ceníku
 • uložení informace na el. medium – disketa 20,-- Kč, CD 60,-- Kč

Úhradu dle sazebníku provede žadatel na hospodářsko-finančním odboru městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

8. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok zpracuje na základě údajů z evidence vedoucí odboru kancelář starosty a předloží ji ke schválení radě města tak, aby byla zveřejněna do 1. března následujícího roku.

9. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů, obecně závazné vyhlášce a pravidlech přijatých orgány města, s výjimkou pravidel uvedených v čl. 4 pravidel, je každému umožněn a jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátě městského úřadu.

10. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje vedoucí odboru kancelář starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisech.
Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 9. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2008 a k tomuto datu se zároveň ruší Pravidla pro zajištění přístupu k informacím schválené dne 10. 2. 2003. Za aktualizaci informací dle čl. 2 , písm. a), c), e), f) zodpovídá vedoucí odboru kancelář starosty.

11. Přílohy

 1. Vzor žádosti o podání informace
 2. Organizační struktura, základní informace
 3. Přehled nejdůležitějších předpisů

Ing. Michael C a n o v – starosta
Miloslav P i l a ř – místostarosta

Příloha č. 1: Vzor žádosti o podání informace

 

Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Městský úřad Chrastava
nám. 1. máje 1
463 31 Chrastava

Žádost o poskytnutí informace

Žádám Městský úřad v Chrastavě o podání následující informace (těchto informací)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

V ………………………….. dne ……………………………

Jméno a příjmení:
Adresa:

Podpis: ……………………………

Příloha č. 2: Organizační struktura Městského úřadu v Chrastavě základní informace

sídlo: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
tel: 482 363 811, 482 363 812
fax: 485 143 344
e-mail: podatelna@chrastava.cz
IČ: 00262871

Starosta města: Ing. Michael Canov
Místostarosta: Zita Václavíková
Tajemník MěÚ: Ing. Miroslav Chvála
Úřední hodiny: pondělí, středa 7:30 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin

Odbory a oddělení MěÚ

Odbor kancelář starosty: vedoucí Ivana Loučková
Hospodářsko-finanční odbor: vedoucí Martin Sluka
Odbor pro záležitosti občanů: vedoucí Hana Urbanová
Odbor výstavby a územní správy: vedoucí Martin Janoušek
Odbor, rozvoje, dotací a správy majetku: vedoucí Mgr. Jakub Dvořák

Organizační složky

Společenský klub: vedoucí Pavel Urban

Orgány města

Městská policie: velitel Marcel Másílko

Příloha č. 3: Přehled nejdůležitějších předpisů jednotlivých odborů

Odbor pro záležitosti občanů
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/20006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 112/2006 Sb., zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném, zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • zákon č. 1/1993 Sb., ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.,
Odbor kancelář starosty
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 35/2005, Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 36/2005 Sb., o cestovních dokladech
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • zákon č. 298/2014 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
 • zákon č. 313/2002 Sb., změna zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění
 • zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 251/1997 Sb., o oceňování majetku
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Hospodářsko-finanční odbor
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zákoník práce 262/2006 Sb.
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • občanský zákoník 89/2012 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zák. 413/2005 Sb.)
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 420/2004/ Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Odbor výstavby a územní správy
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/2004 Sb., rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vyhláška č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 503/2006 Sb o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů