Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Město Chrastava

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

I.
Úvodní ustanovení

1.    Tato Pravidla upravují postup při poskytování informací městem Chrastava a jeho orgány (dále jen „povinný subjekt“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
2.    Tato Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance města zařazené do městského úřadu1), městské policie a organizační složky města (dále jen zaměstnanec(i) města).

II.
Ústní žádost o informaci

1.    Ústní žádosti o informace, včetně žádostí telefonických, se vyřizují neformálně zodpovězením položeného dotazu. Pokud je občan s podanou informací (ústní odpovědí) spokojen, není třeba další postup formalizovat, žádost je považována vyřízenou a věc za uzavřenou.
2.    Není-li občan s odpovědí spokojen, případně není-li možné ústní žádost o informaci vyřešit způsobem dle odst. 1, poučí zaměstnanec občana o tom, že může podat žádost o informaci písemně.

III.
Písemná žádost o informaci

1.    Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
2.    Fyzická osoba musí v žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
3.    Právnická osoba musí v žádosti uvést název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
4.    Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelna@chrastava.cz, případně datovou schránkou ID: awcbeyc.
5.    Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 1 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999  Sb..
6.    Žádost, doručenou e-mailem zaměstnanci města na jinou adresu než na podatelnu, zaměstnanec bezodkladně přepošle na adresu podatelny. 

 IV.
Postup vyřizování písemných žádostí o informaci

1.    Doručenou písemnou žádost podatelna zaeviduje v elektronické spisové službě a předá vedoucí KS ke kontrole, zaevidování a koordinaci vyřízení žádosti s věcně příslušnými útvary. Pokud žádost neobsahuje žadatelovu adresu pro doručování, vedoucí KS žádost odloží.
2.    V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti města Chrastava, KS žádost odloží a nejdéle do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělí žadateli, že jeho žádost byla odložena. Ve sdělení žadateli podrobně zdůvodní, proč žádost odložil.
3.    Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve KS žadatele v zákonem stanovené lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby ji doplnil. Není-li žádost doplněna do 30 dnů od doručení výzvy, KS žádost odloží.
------------------------------------
 1) § 109 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

V.
Poskytnutí informace

1.    Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, je považována za žádost o informaci dle Zákona,  a její poskytnutí není Zákonem omezeno, případně vyloučeno, KS poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od data upřesnění či doplnění žádosti. Pokud žádost směřuje k věcné působnosti jiného útvaru města, postupuje KS v úzké spolupráci s tímto útvarem, případně s více útvary
2.    Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může KS, nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, odbor KS mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
3.    Podle obsahu žádosti KS vyhoví žádosti
a)    sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,
b)    poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
c)    poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
d)    nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci.
4.    Poskytnutou informaci KS zveřejní ve formátu PDF způsobem umožňující dálkový přístup nejdéle do sedmi dnů.

VI.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

1.    Pokud žádosti, byť jen z části, nelze v souladu se zákonem vyhovět, vydá o tom KS ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí.
2.    Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů (§ 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb.) prodloužit, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován před uplynutím lhůty stanovené k poskytnutí informace.

VII.
Evidence stížností, sazebník úhrad, výroční zpráva

1.    O postupu při vyřizování žádostí vede KS spisovou dokumentaci, jejíž součástí je v případě úhrady nákladů i jejich kalkulace.
2.    Vzniknou-li městu s poskytnutím informací náklady ve smyslu § 17 odst. 1 zákona, spojené s pořizováním kopií, opatřováním technických nosičů dat, s odesláním informací nebo další náklady v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání, je město oprávněno žádat úhradu nákladů od žadatele o informaci před poskytnutím informace.

3.    Pokud městu Chrastava s poskytnutím informace vzniknou náklady vyčíslené odborem KS v souladu s níže uvedeným sazebníkem, jejichž celková hodnota včetně poštovného přesáhne 100,-Kč, odešle KS žádost o úhradu nákladů žadateli o informace


SAZEBNÍK ÚHRAD

a)    náklady na pořízení kopií - černobílá
            kopie A4 – jednostranná                       4,-- Kč/strana           
            kopie A4 – oboustranná                        8,-- Kč/strana
            kopie A3 – jednostranná                       8,-- Kč/strana
            kopie A3 – oboustranná                      12,-- Kč/strana  
b)    náklady na pořízení kopií - barevná     
            kopie A4 – jednostranná                       20,-- Kč/strana           
            kopie A4 – oboustranná                        30,-- Kč/strana
            kopie A3 – jednostranná                       30,-- Kč/strana
            kopie A3 – oboustranná                        50,-- Kč/strana  
c)    náklady na pořízení technických nosičů dat:
CD, flash disk                                       20,--/kus
d)    náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
250,-- Kč/za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky, je úhrada součtem částek připadajících na každého pracovníka.
e)    náklady za odeslání informací žadateli
             Náklady na odeslání odpovědi žadateli budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s. p., přičemž náklady na balné nebudou účtovány. V případě osobního odběru požadovaných informací nebudou náklady na odeslání informací žadateli účtovány a uplatňovány.

4   Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
     KS žádost odloží.

VIII
Výroční zpráva

Vedoucí odboru KS předloží Radě města zprávu o poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 Zákona v termínu, který umožní její zveřejnění na úřední desce nejpozději do 1. března běžného roku.

IX
Závěrečná ustanovení

1.    Tato Pravidla upravující postup poskytování informací (dále jen „Pravidla“) zrušují Pravidla pro poskytování informací ze dne 9. 1. 2008.
2.    Tato Pravidla byla schválen radou města Chrastava ze dne 15. 5. 2023, č. usnesení 2023/07/XIII a nabývají platnosti dnem schválení.


                                                                                                   Ing. Michael   C a n o v                                               
                                                                                                                 starosta            

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1