Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Skatepark

Provozní řád areálu veřejného sportoviště - Skatepark Chrastava

I. Provozní doba

V období od 1. dubna do 31. října od 9:00 do 20:00 hodin.
V období od 1. listopadu do 31. března od 09:00 hod do 16:00 hodin.
Za nepříznivých klimatických podmínek je areál skateparku pro veřejnost uzavřen.

II. Podmínky pro užívání plochy a překážek

 1. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu a kolečkových bruslích.
 2. Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 3. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateplochy nenese žádnou odpovědnost.
 4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu třetím osobám.
 5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateplochy, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
 6. Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 7. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 8. Osoby, které užívají plochu a překážky v areálu skateparku, jsou povinny uhradit před vstupem na plochu skateparku odpovídající vstupné uvedené v tomto provozním řádu a tímto se prokázat na vyzvání pověřených pracovníků.
 9. Osobám, které užívají plochu a překážky v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.).
 10. V areálu skateparku je zakázáno:
 • kouřit
 • požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek
 • používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
 • poškozovat plochu a překážky včetně vybavení skateparku
 • vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
 • rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky
 • jezdit na motocyklech, koloběžkách a jízdních kolech
 • vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost

III. Vstupné

Na jeden den         50,- Kč (v předprodeji 25,- Kč)
Na jeden měsíc    150,- Kč
Na jeden rok       400,- Kč
Na tři roky        1 000,- Kč
Neomezené     2 000,- Kč

Vstupenky na jeden den je možno si zakoupit u MP Chrastava nebo v předprodeji v pracovní dny na HFO MěÚ Chrastava. Na vstupence bude uveden den platnosti.
Vstupenky na jeden měsíc je možno zakoupit na HFO MěÚ Chrastava, a to formou nepřenosné karty, na které bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození a bydliště držitele, dále její platnost, razítko HFO MěÚ a podpis pracovníka, který kartu vydal.
Vstupenky na jeden a tři roky je možno zakoupit na HFO MěÚ Chrastava, a to formou nepřenosné karty, na které bude aktuální fotografie držitele, jeho jméno, příjmení, datum narození a bydliště, dále její platnost, razítko HFO MěÚ Chrastava a podpis pracovníka, který kartu vydal.
Vstupenky s neomezenou platností (tj. po celou dobu trvání existence veřejného sportoviště skatepark, včetně případné změny umístění skateparku) je možno zakoupit na HFO MěÚ Chrastava, a to formou karty, na které bude aktuální fotografie držitele, jeho jméno, příjmení, datum narození a bydliště, dále její platnost, razítko města Chrastava a podpis starosty. Tuto jinak nepřenosnou kartu může majitel převést na nového nabyvatele, kterému se vystaví nová karta po skartaci původní, za cenu vstupného 500,-Kč.
V případě, kdy osoba užívající plochu a překážky v areálu skateparku neprokáže hodnověrně uhrazení vstupného, může mu být toto na místě zvýšeno pověřeným pracovníkem až o 100%, tj. na 100,- Kč.
Vybrané vstupné se převádí na účelově vázané prostředky, použitelné především pro potřeby výstavby a rozvoje dalších veřejných sportovišť na území města Chrastava.

IV. Správa areálu

Pozáruční servis a hlavní roční kontrolu vykonává na základě smlouvy zhotovitel firma ASACEN s. r. o., Vršovická 19, 101 00 Praha 10.
Běžný provoz spravuje Městská policie Chrastava ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ. Velitel MP současně vykonává funkci bezpečnostního technika.

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR : 158
Obvodní oddělení PČR : 485 143 092
Městská policie : 485 143 533, 603 941 561
Záchranná služba : 155
Hasiči : 150
Městský úřad – ústředna : 485 143 216