Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Kulturní činnost


Z historie kulturní činnosti v Chrastavě

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 nastalo období velkých změn ve složení obyvatel. Většina dřívějších německých občanů byla vysídlena a do města přicházeli čeští přistěhovalci ze všech částí tehdejší Československé republiky, tedy i ze Slovenska.

Kulturní činnost byla v té době živelná, málo organizovaná. Již v prosince 1945 byla zřízena tzv. místní lidová knihovna (po mnoho let ji spravoval učitel František Kracík), vzniklo několik dechových kapel a pořádalo se mnoho různých tanečních zábav a plesů. Začala se každý rok v srpnu slavit Vavřinecká pouť, v zimním období se v několika sálech (Koruna, Střelnice, Praha) konaly plesy různých společenských složek. Projevovala se snaha sdružovat se a bavit se po letech nedávno skončené války. Vzniklo také ochotnické divadlo.

Teprve později byla ve městech i vesnicích zřízena tzv. Osvětová beseda, jejímž úkolem bylo podporovat kulturní činnost a koordinovat ji. Do této práce byli zapojeni především místní učitelé, kteří se v mimopracovní době podíleli na kulturní činnosti na veřejnosti. V čele OB v Chrastavě byl nejprve úředník spořitelny M. Lankmajer, po něm tuto funkci po mnoho let vykonával ředitel místní základní školy pan  Jaroslav Bradáč. Důležitou složkou náplně OB byla nejen zábava, ale také vzdělávací činnost v podobě přednášek a poučných programů, veřejných oslav různých výročí. Nemalou roli v této osvětové práci sehrálo městské kino nejen výběrem filmů, ale také využíváním prostorného kinosálu v centru města k mnoha akcím silně politického zaměření.

V roce 1956 byl ustaven tzv. „Spojený závodní klub“, jehož hlavním úkolem bylo řídit a koordinovat veškerou, velmi různorodou kulturní činnost v Chrastavě. Ve SZK se sdružovaly největší místní průmyslové závody (Totex, Textilana, Vzduchotechnické závody, Bytex, Kolora, Strojní a traktorová stanice a.j.), obě místní základní školy a město (MěNV). Každý ze členů SZK přispíval finanční částkou (určenou dle počtu zaměstnanců) a vyslal do výboru svého zástupce.

V porovnání se současným stavem bylo tehdy k dispozici mnohem více sálů a dalších prostor (např. zasedací místnost na Městském národním výboru (radnice), závodní jídelny Totexu, Elitexu a Textilany v Horní Chrastavě), v nichž se plánované kulturní akce mohly konat.

V roce 1956 se stal vedoucím SZK pan Jiří Novák (nar. 1926). Pracoval v n.p. Totex, který tehdy patřil pod odborový svaz strojírenství. Byl vyslán na osmitýdenní kurz pro vedoucí pracovníky tzv. závodních klubů, který se konal v Mariánských lázních. Funkci vykonával v letech 1956–1964. Kulturní činnost se v té době soustřeďovala především v prostorách bývalého hotelu „Praha“ v Nádražní ulici. Tam byla umístěna také kancelář vedoucího SZK. V přízemí byla v provozu závodní jídelna Totexu, v prvním poschodí byl velký společenský sál, ve druhém poschodí byly umístěny klubovny pro zájmovou činnost.

Při konání velkých kulturních akcí pro širokou veřejnost měl SZK k dispozici prostorný sál v prvním poschodí bývalého hotelu „Koruna“ v Liberecké ulici (plesy, divadlo, školní akce, schůze a oslavy).

Od roku 1961 pracovalo při SZK třináct zájmových kroužků, např. filatelistický, leteckomodelářský, turistický, loutkářský, ochotnický, šachový, stolního tenisu, dramatický, vlastivědný, rybářský, kouzelnický, fotografický aj.

Při SZK vyvíjela aktivní činnost dechová kapela pana Josefa Havlišty, jejímiž členy byli např. pánové Šeda, Hlaváček, Holý, Zmátlík, Zitko, Cerman aj. Působila zde také rytmická skupina, kterou vedl pan Hošťálek ml. Značnou oblibu mezi chrastavskou veřejností si tehdy získala hudební skupina KO-ŠTĚ-BA-VÍ (jde o zkratky jmen hudebníků Komárka, Štěrby, Bartoně a Vimmera). V sále SZK se každoročně konaly taneční kurzy s lekcemi společenského chování pod vedením tanečního mistra z Liberce.

Pravidelně se pořádaly nedělní odpolední čaje, při nichž měli mladí lidé možnost se sejít, zatančit si a blíže se seznámit.

Záslužná byla také činnost ochotnického divadelního spolku, který nacvičil a na veřejnosti předvedl desítky divadelních her. Velkou zásluhu měli Oldřich Krátký a Oldřich Trnka, jako herci účinkovali na jevišti paní Morávková, pan Olič, pan Šulc, paní Pětiletá, pan Žák aj. S místnímimi ochotníky si v „Koruně“ zahrál i pražský herec Jaroslav Marvan. Na programu byly klasické hry (Lucerna, Vojnarka, Naši furianti, Lakomec, Škola žen), ale i hry ze současnosti, mezi nimi i politicky angažované hry sovětských autorů (Platon Krečet).

Pan Jiří Novák vzpomíná: „Větší akce se konaly v sále kina, kde bylo tehdy 520 sedadel. Zvali jsme si i přední umělce z Prahy. Vystopoval tu oblíbený zpěvák Rudolf Cortés, velký úspěch sklidil orchestr Karla Valdaufa. Mimořádně oblíbené byly tehdy tzv. estrády. Byly to zábavné pořady sestávající z hudebních a pěveckých čísel, recitace, vystoupení kouzelníka či akrobata, vtipného vyprávění a baletních ukázek.

V sále SZK se konaly také různé dětské besídky, loutková představení a dětské karnevaly. K pravidelným zkouškám se tu scházeli členové kapel, které pak vystupovaly na různých veřejných oslavách. Byly to oslavy MDŽ v jednotlivých průmyslových závodech, oslavy Prvního máje atd.

Sál hotelu „Praha“ býval využíván také ke konání přednášek Vědecké-technické společnosti, výročních schůzí stranických a odborářských organizací místních závodů či oslavy Dne učitelů (28.března). Oblíbené byly přednášky na zdravotnická témata.

Ze zástupců závodů a škol byla sestavena rada SZK. V jejím čele stál po několik let pan Václav Děkan, účetnictví vedla paní Boháčková. Jako uklízečka pracovala ve SZK paní Švandrlíková, na akce pořádané v kině prodávala vstupenky paní Švejkovská.“

Celkově je možno říci, že se tehdy pořádal v rámci činnosti SZK poměrně velký počet kulturních akcí pro veřejnost, mnohé z nich však byly výrazně politicky zaměřené (tzv. vedoucí úlohu ve společnosti měla tehdy KSČ).

Po p. Jiřím Novákovi se ve vedení SZK vystřídalo krátkodobě několik dalších osobností. Poměrně krátce byl v této funkci p. Ivo Bečka z Liberce. Nepříliš dlouho řídil činnost SZK pan Jiří Brabec, po něm byla v této funkci asi dva roky paní Eliška Césarová, která se později věnovala v Ústí nad Labem žurnalistice.

Nejdéle stála v čele SZK paní Eugenie Komárková, a to celých dlouhých dvacet let (1969–1989). Jako hospodáři SZK se během let postupně vystřídali – paní M. Gomoláková, J. Dvořáková, R. Kantorová a L. Vejstrková. V té době měl SZK dvanáct členů. Bylo v něm sdruženo devět průmyslových závodů, dvě školy a město. V čele rady SZK byl tehdy pan Karel Kubín, po něm pak paní Jana Lysáková, vychovatelka ve VÚDM, pozdější tajemnice MěNV.

Při SZK pracovala po několik let dechová kapela Chrastavanka a také big-beatový soubor, který vedl pan Petr Ministr.

Aktivně pracovalo ochotnické divadlo (Žák, Bareš, Pelikánová, Z. Komárková, Děkanová–Kašková, Němec aj.). S nacvičenými hrami zajížděli členové kroužku také do okolních obcí. V r. 1972 to byl „Hadrián z Římsů“, 1973 „Kolébka“, 1975 „Smutná princezna“.

Baletní mistr Novotný z libereckého DFXŠ vedl několik skupin zájemců o balet (celkem 60 dětí). Nacvičovaly se taneční kreace z baletu „Čert a Káča“ a „O ztraceném ševci“.

Byl zde i jazz–balet, folklorní taneční soubor, velký pěvecký sbor složený z žáků obou škol.

Dlouhou tradici měly hudební kurzy (hudební škola). Pravidelné vyučování hry na nástroj začalo již v roce 1960. Děti se mohly učit hře na klavír, housle, kytaru, akordeon a dechové nástroje. Učitelé: pan Horský – akordeon; pan Sládek – klavír; pan Gabriel – klavír; pan Vl. Dlask – kytara; L. Tomší – kytara, klavír; M. Kuchařová – klavír; V. Hubálek – klavír; Sv. Součková – klavír; J. Horáček – housle; V. Bednář – kytara; pan Svoboda – dechy; V. Novotný – výtvarné odd.; J. Novotný – balet; paní Müllerová – akordeon; Ing. Vyhnánek – šachy; E. Komárková – klavír, akordeon, sborový zpěv, taneční kroužek, zdravotní cvičení.

Roku 1970 byla provedena rozsáhlá úprava jeviště.

V roce 1970 byl v Chrastavě založen Klub přátel hudby, do kterého se přihlásilo 80 členů. V roce 1971 tu orchestr libereckého divadla, pod taktovkou dirigenta Petra Doubravského, předvedl Smetanovu „Mou vlast“ a o rok později Dvořákovy „Slovanské tance“.

Jednou za měsíc byl uspořádán večer komorní hudby s účastí studentů pražské AMU. Účinkovalo tu také České kvarteto, Smetanovo kvarteto a také skupina Plavci. Velký úspěch mělo vystoupení japonské houslistky Šizuko Išikawy.

Soutěž družstev z místních závodů, při nichž se soutěžilo ve znalostech z různých oborů, konferoval oblíbený televizní moderátor dr. Jiří Pixa.

Po mnoho let byly pravidelně pořádány autobusové zájezdy do DFXŠ a divadla Ypsilonky.

Dlouholetou tradici měly každoroční taneční kurzy, které se po uzavření budovy SZK v Nádražní ul. Konaly v závodní jídelně Elitexu.

V roce 1977 byla zjištěna v budově SZK vážná statická porucha podlahy v sále v 1. poschodí. Od té doby se v budově nesměly žádné akce pořádat. To mělo dalekosáhlé negativní důsledky. Budova postupně chátrala, závodní jídelna v přízemí byla přemístěna do nově vybudované moderní jídelny v objektu Elitexu (v r. 2000 byla budova přestavěna na obytný dům s mnoha bytovými jednotkami, neslouží tudíž svému dřívějšímu účelu).

Kancelář SZK byla na jeden rok přemístěna do společenského domu „Kovák“ (objekt byl nazýván také „Elitex“ nebo „Budimex“ podle polské firmy, která tento dům postavila). Později se přestěhovala do tzv. „domečku“ naproti budově pošty.

Po paní Eugenii Komárkové převzal vedení SZK pan Zdeněk Kratina, absolvent roudnické vojenské hudební školy. Za ztížených podmínek pokračoval v práci SZK. V té době dále fungovala oddělení hudebních a jazykových kurzů.

Řízením kulturní činnosti v Chrastavě byla pověřena paní Zita Václavíková. V té době – po „sametové revoluci“ – patřil do SZK pouze Elitex, závod Vzduchotechnik (dříve LVZ) a město. Po zániku SZK vzniklo Sdružení právnických osob M-klub na sídlišti Střelecký Vrch. Jako hospodářka zde pracovala paní L. Vejstrková. Tam byl k dispozici sál, dvě klubovny a kancelář. Konaly se besedy se zajímavými osobnostmi (P. Haničinec, J. Sovák, R. Uzel, U. Kluková, K. Zich, L. Vaculík, Y. Simonová, P. Bobek, L. Skořepová aj.), večery s cimbálovou muzikou p. Dušana Kotlára, taneční zábavy a několik tzv. miniplesů. Pro nedostatek vhodných větších prostor se od r. 1989 nekonal ve městě žádný velký ples, zatímco v blízkých městech stejné velikosti (Hrádek n.N., Frýdlant) tradice plesových sezón bez větších problémů pokračovala.

V hudební škole vyučovali: E. Komárková – klavír, L. Tomší – kytara, P. Doubravský – klavír, paní Kostelencová – flétna, F. Bouda – kytara, M. Kotlár – flétna, J. Fiedlerová – klavír, K. Letovská – výtvarné odd. a Z. Živnůstková – výtvarné odd.; L. Zíková tan. soubor Pomáda; Z. Václavíková – tan. soubor Václavky. V M-klubu měl sídlo rovněž skautský oddíl, který však po smrti svého vedoucího pana M. Krňáka zanikl a nebyl obnoven. Kromě toho M-klub pořádal cvičení pro ženy: kalanetika, jóga. Pod klubem působila i country kapela Paroháči.

Od r. 2001 pracuje tzv. Společenský klub (S-klub), zařízení města Chrastavy. K němu patří městská knihovna, městské muzeum a informační středisko. V letech 2002–2003 byl pověřen vedením kulturní činnosti pan Ing. Pavel Štekl, Zdeněk Šimek a Zuzana Šafaříková.

Kancelář byla přestěhována na náměstí 1. máje do prostor, kde byla předtím umístěna banka. Spolupracovnicí paní Šafaříkové se stala studentka Lucie Šmídová z Liberce. Nadále pracovaly jen hudební kurzy v omezeném množství.

Od roku 2003 řídí kulturní činnost opět paní Zita Václavíková. Její spolupracovnicí byla jmenována paní Karin Cinibulková. Od 1. září 2005 – po dokončení přestavby radnice a přestěhování kanceláří Městského úřadu z provizorních prostor v bývalé školní jídelně a družině v Turpišově ul. čp. 307 – byla kancelář S-klubu přemístěna do tohoto objektu. Je zde také nevelký taneční a přednáškový sál a místnosti pro hudební kurzy.

V současné době pracuje internetový klub, hudební kurzy, jazykové kurzy (němčina,angličtina), loutkové divadlo, cvičení pro ženy (kalanetika,orientální tance), aktivně pracuje dětský turistický kroužek Perseus.

Jednou za měsíc se koná tzv. Kavárnička pro seniory, v zimních měsících se pořádá cyklus zeměpisných besed pod názvem Videoglóbus, velkou oblibu si získaly taneční zábavy pro starší generaci. Již po několik let se organizují autobusové zájezdy do Divadla F. X. Š. v Liberci (vždy jednou za měsíc).

S-klub využívá několikrát do roka výborné akustiky v místním kostele sv.Vavřince k pořádání varhanních a jiných koncertů a vystoupení pěveckých souborů (Ještěd, A my taky, Rosex, Řetízek aj.).

K povinnostem vedoucího S-klubu patří zajištění Chrastavských slavností, jejichž tradice začala v r. 1996. Jde o třídenní kulturní festival hudby (kapely nejrůznějších žánrů, zpěváci), divadla (pro dospělé i pro děti) a sportu (fotbal, kolová, orientační běh). V červnu 2005 se konal již jubilejní 10. ročník CHS. Nejpestřejší program bývá vždy v sobotu a je o půlnoci ukončen velkým ohňostrojem.

V roce 2002 byla oficiálně podepsána dohoda o partnerských stycích mezi Chrastavou a bavorským univerzitním městem Eichstätt, ačkoliv v praxi byly první kontakty navázány již v roce 1992. Protože jde rovněž o kulturní styky, S-klub se na jejich navazování významně podílí. Osvědčily se týdenní výměnné zájezdy školních dětí, hudebních souborů, sportovních družstev (kopaná), výměna zkušeností pracovníků státní správy atd.

Historie od roku 2010 a současnost

V roce 2010 bylo otevřeno Centrum volnočasových aktivit v budově bývalé školní jídelny. V těchto prostorách sídlí hudební škola, pobočka ZUŠ Liberec, pohybové, jazykové a přírodovědné kurzy. Podařilo se oživit také dramatický kroužek pod vedením herečky F. X. Šaldy paní Jany Hejret Vojtkové. Budova disponuje menším kulturním sálem (pro cca 70 osob) a zrcadlovým sálem, ve kterém probíhají již zmíněné pohybové kurzy.
Společenský klub i nadále pořádá mj. velké městské akce. Za zmínku stojí městský ples, Chrastavské slavnosti, které v roce 2020 oslavily čtvrtstoletí, letní rodinné akce na koupališti a mnoho dalšího.

Od roku 2014 se každoročně pořádají také příměstské tábory, které se pyšní velkým zájmem a dobrým ohlasem.

Kino, které je také součástí SK, prošlo v listopadu 2013 digitalizací a v současné době probíhají za běžného provozu menší rekonstrukční práce, které by měly přispět k lepšímu kulturnímu prožitku. V těchto prostorách se konají setkání se známými osobnostmi, hrají se zde pohádky pro děti a předávají se tu ocenění nejlepším sportovcům a osobnostem města. V patře sídlí vedení SK a internetová TV Chrastava, která nejen dokumentuje dění v našem městě, ale také spolupracuje s místní regionální televizí.

V roce 2010 se stává Zita Václavíková místostarostkou a na její místo usedá paní Hana Šmídová. V září 2011 se stává vedoucím Společenského klubu Bc. Pavel Urban, který je ve funkci dodnes.

 

Radnice