Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro vydávání výpisů z bodového hodnocení řidičů prostřednictvím systému Czech Point

Město Chrastava

Pravidla pro vydávání výpisů z bodového hodnocení osoby z registru řidičů prostřednictvím systému Czech Point

  (dle zákona č. 361/2000, Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů)

Rada města Chrastava vydává v souladu se zákonem a č. 361/2000, Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis Pravidla pro vydávání výpisů bodového hodnocení osoby z registru řidičů prostřednictvím systému Czech Point (dále jen pravidla).

I. Úvod

Pravidla upravují organizační a procedurální otázky realizace zákona č. 361/2000, Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v podmínkách Městského úřadu v Chrastavě.

II. Postup ověření a vydání výpisu

1. Výpisy bodového hodnocení osoby z registru řidičů jsou výpisy z evidence, která je ze zákona neveřejná. Pověřený pracovník vydá výpis pouze na základě podepsané písemné žádosti dotčenému žadateli (osoba, které se výpis týká) nebo jeho zmocněnci, který je povinen předložit ověřenou plnou moc spolu s dokladem totožnosti.

2. Pověřený pracovník přijme písemnou žádost, ověří, že předložený doklad totožnosti není uveden v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů.

3. Pověřený pracovník elektronicky odešle žádost o výpis bodového hodnocení osoby.

4. Pokud je žádost vyřízena elektronicky, pověřený pracovník výpis vytiskne, opatří ověřovací doložkou, razítkem a podpisem.

5. Žadatel zaplatí správní poplatek a podepíše převzetí výpisu.

6. Evidence žádostí o výpis se vede v tomto rozsahu:

  • datum podání  žádosti o výpis
  • identifikační údaje toho, kdo o výpis požádal a kdo jej přijal (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
  • případně se připojí úředně ověřená plná moc zmocněnce

Evidence je vedena, uchovávána a skartována v souladu se zvláštními předpisy (zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

7. Výpisy z evidence rejstříku trestů se vydávají pouze dotčenému žadateli, úřad výpisy nearchivuje v elektronické ani v písemné podobě (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů a o změně některých zákonů).

III. Zpoplatnění výpisů

1. Žadatel uhradí ověřovateli správní poplatek (dle  zák.  č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích) za první stránku A4 100,- Kč a za každou další započatou stránku A4 50,- Kč.

Pokud je ověřovací doložka na zvláštní stránce, tato se nezpoplatňuje.

2. Úhradu provede žadatel u pověřeného pracovníka vydávajícího výpis.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Výpisy bodového hodnocení osoby z registru řidičů zajišťuje KS.

2. Koordinaci postupu zajišťuje vedoucí odboru kancelář starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

3. Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 26. 1. 2009 a nabývají účinnosti dnem 30. 1. 2009.


Ing. Michael C a n o v – starosta
Miloslav P i l a ř – místostarosta

Radnice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
3
3
2
4
1