Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Obchodní centrum bude – vyjádření investora stavby

Starosta města uzavřel kupní smlouvu na pozemky pro výstavbu obchodního centra. Stavební práce již započaly. Jako první vyroste prodejna potravin Plus Discount, rozšířená o řeznictví a pekařství.

Starosta města Ing. Michael Canov svým podpisem 18. 7. 2006 uzavřel kupní smlouvu na prodej pozemků pro výstavbu „Obchodního centra Chrastava“. Smlouva byla uzavřena na základě splnění podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí, a to získání pravomocného povolení na umístění stavby. Investor stavby firma Jaroslav Třešňák – Horova, která výstavbu obchodního centra připravuje za manžele Třešňákovi, v současné době získal stavební povolení pro výstavbu
1. etapy Obchodního centra. Jedná se o prodejnu potravin Plus Discount, jejíž sou-částí je pekařství a řeznictví. Celková prodejní plocha je 1.200 m2. Součástí stavby je také parkoviště s kapacitou 145 parkovacích míst a 7 stání pro imobilní návštěvníky.

Před zahájením samotné stavby byly v listopadu 2005 započaty přípravné práce na projektu výstavby Obchodního centra Chrastava – Nádražní ulice. Jeden z prvních kroků bylo posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tedy jestli navrhovaná stavba je v souladu se zákony na ochranu životního prostředí. Tuto podmínku projekt splňuje. Dále bylo zahájeno projednávání záměru stavby s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, a to za účelem získání souhlasných stanovisek pro územní řízení.

Jedním z účastníků řízení bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se sídlem v Liberci. Předmětem jednání bylo řešení nutné úpravy silnice v ul. Nádražní a křižovatky se sjízdnou větví silnice I/35, tzn. sjezd z dálnice. Dle vyjádření ŘSD navržené stavební úpravy stykové křižovatky přesáhly jak stavební, tak i finanční možnosti ŘSD, a proto bylo doporučeno zahrnout tyto úpravy do stavby „Obchodního centra Chrastava“, včetně všech správních řízení. Tato úprava a její následná realizace je navýšením investice a její vyřizování menší časovou ztrátou.

Přes všechny potíže, které ne vždy byly přímo zapříčiněny investorem stavby, se podařilo získat první stavební povolení na přípravu území, hrubé terénní úpravy, a to ke dni 27. 7. 2006. Tento den lze považovat za skutečný počátek stavebních prací, přestože prvním viditelným krokem bylo vyčištění pozemku od náletových dřevin a stromů. V souladu s příslušným povolením byly odstraněny porosty, které byly přímo v prostoru budoucí stavby. Kompenzaci za vykácenou zeleň řeší projekt ozelenění, který je součástí schválené dokumentace ke stavebnímu řízení.

Nejčastější otázkou při otevírání nákupních center je vždy „kdy“, a to jak ze strany budoucích zákazníků, tak ze strany budoucích nájemců. Ti však mají jednu výhodu, oproti zákazníkům. Termín kolaudace objektu mají vždy smluvně ujednán. Stejně tak tomu je i v případě 1. etapy Obchodního centra Chrastava. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu v termínech, a to s ohledem k těžko předvídatelným skutečnostem a dalším vzniklým vícenákladům, probíhají v současné době intenzivní jednání k jejich konečnému stanovení. Naším cílem je termín kolaudace stavby k 31. 1. 2007.

Karel Hirsch – vedoucí projektu

Datum vložení: 19. 7. 2006 10:01
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 9:15

O městě