Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Kontrola akce Školní jídelna na výbornou

Kontrola akce Školní jídelna na výbornou

V období od 3. 5. 2005 do 9. 12. 2005 provedlo Finanční ředitelství v Ústí nad Labem finanční kontrolu na akci Školní jídelna.

Obecně platí, že finanční kontrola je svým rozsahem mnohem širší než kontrola daňová. Proto se jich také každoročně provádí poměrně málo, ale o to důkladněji. Dle oficiální zprávy Ministerstva financí se jich např. v roce 2004 konalo v celé republice pouze 200...
Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova

Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou

V období od 3. 5. 2005 do 9. 12. 2005 provedlo Finanční ředitelství v Ústí nad Labem finanční kontrolu č. 13/2005 na akci č. 298210-0128 Školní jídelna.

Obecně platí, že finanční kontrola je svým rozsahem mnohem širší než kontrola daňová. Proto se jich také každoročně provádí poměrně málo, ale o to důkladněji. Dle oficiální zprávy Ministerstva financí se jich např. v roce 2004 konalo v celé republice pouze 200, ovšem bylo při nich zjištěno neoprávněné nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu ve výši 1,9 miliardy Kč. V našem případě teoreticky hrozilo nařízení vrácení 33 mil. Kč + penále maximálně v totožné výši. Již v den zahájení jsme byli povinni předložit následující dokumenty: žádosti o dotaci, rozhodnutí o účasti rozpočtu na financování akce, čerpání dotací – výpisy z účtu, faktury dodavatelů včetně dodacích listů, zjišťovací protokoly, úhrady faktur – výpisy z účtu, projektovou dokumentaci, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, stavební deník a doklady k zadání veřejné zakázky.

Kontrola byla zahájena památným výrokem jedné paní z kontrolní skupiny, která hned po pozdravu pravila: “Jste má poslední kontrola před odchodem do důchodu. Za celou dobu, co kontroly provádím, se mi ještě nikdy nestalo, aby nějaká stavba byla v pořádku.” No, nakonec se přece dočkala. Dne 9. 12. 2005 mně byl předložen k podpisu protokol s výrokem: “Provedenou kontrolou předložených dokladů nebylo zjištěno porušení podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb. posledně platných včetně přiložených podmínek.”

Chci touto cestou veřejně poděkovat svým spolupracovníkům, především pak vedoucí finančního odboru paní Lence Bulířové a dále referentce odboru rozvoje a dotací paní Zuzaně Halamové a vedoucímu panu Jiřímu Timulákovi za zajištění dodržení všech i těch nejdetailnějších parametrů, které s úspěchem obstály ve výše popsané kontrole. Pro úplnost je však nutno uvést, že přes úspěch kontroly finanční ještě na danou akci může být provedena kontrola daňová ze strany Finančního úřadu v Liberci.

V Chrastavě dne 9. 1. 2006
Ing. Michael Canov, starosta

Datum vložení: 9. 1. 2006 11:14
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2022 11:17

O městě