Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Chrastava – osud sudetoněmeckého města

foto

Společnost přátel historie města Chrastavy se od roku 2016 věnuje práci na překladu knihy: Kratzau – Schicksal einer sudetendeutschen Stadt (Chrastava – osud sudetoněmeckého města), vydané chrastavskými rodáky v Bavorsku v roce 1966.

Autorem knihy je řídící učitel pan Rudolf Schwertner (1921 - 2008), který mj. v poválečných letech vedl čilou korespondenci s chrastavským kolegou Bohumilem Honsou. Jedná se o 500 stran textu a jde o dosud nejobsáhlejší pramen k historii našeho města do roku 1945. Část překladů prováděli bezplatně naši členové s dobrou znalostí němčiny, další části byly zadávány externím překladatelům za úhradu. Také díky finanční podpoře z Grantu města Chrastavy se podařilo tento úkol plnit.  

Publikaci jsme získali darem od Kratzauer Gilde (spolek sdružující bývalé německé obyvatele Chrastavy) v roce 1990, ale je známo, že byla v držení chrastavských rodin už dříve, před rokem 1989, zejména díky příbuzenským vztahům nebo osobním známostem.

Kniha byla vždy podkladovým materiálem pro badatelskou a publikační činnost SPHMCH. Ukázky z této knihy jsme již zveřejnili v několika „Bulletinech“ a v „Chrastavském kalendáři 2020“.

Překlady byly v základní podobě dokončeny v r. 2021, v návaznosti na to probíhá závěrečná revize textů. 

Na konci roku 2021 byla městu předána první část překladu, představující více než čtvrtinu textu. Překlad lze (na základě návrhu bývalé paní místostarostky Zity Václavíkové) dát k dispozici veřejnosti, např. v městské knihovně nebo na webu města (město zajistilo souhlas dědiců pana Schwertnera). 

Kompletace a revize dalších částí knihy pokračují dle možností členů spolku.

V předmluvě k překladu uvádíme:

Kniha Chrastava – osud sudetoněmeckého města byla vydána v Německu v roce 1966. Jde o dosud nejobsáhlejší a nejucelenější dílo k vlastivědě a historii našeho města a jeho blízkého okolí. Po roce 1990, kdy jsme tuto knihu získali, se stala cenným a zásadním zdrojem informací pro činnost našeho spolku, pro přípravu bulletinů, rešerší, tematických i populárních publikací.

Kniha vyšla z dnešního pohledu krátce po válce, po roce 1945, kdy většina chrastavských Němců musela opustit svoji vlast, kdy zde zanechali svůj majetek, svoji práci i dílo svých předků. Je obdivuhodné, jak podrobnou a obsáhlou „kroniku“ sestavili lidé, kterým bylo při odchodu z Chrastavy většinou teprve něco přes 20 let. Za dalších 20 let soustředili úctyhodné množství historického materiálu, vybudovali základ chrastavského archivu v Bavorsku a dílo završili, stovky kilometrů od rodného města, vydáním pětisetstránkové podrobné, dosud nepřekonané publikace.

Věříme, že i pro současné Chrastaváky bude kniha představovat poutavou četbu a zdroj poučení. Snažili jsme se o co nejvěrnější překlad předlohy, nezatížený našimi názory a postoji. Přistupujme ke knize s vědomím historických souvislostí. Pak jí dokážeme odpustit i dílčí tendenčnost, pohled, který nutně odpovídá době jejího vzniku a situaci, v níž se v poválečných letech nacházeli její autoři.

Mnohé se změnilo díky Listopadu 1989 – znovu jsme navázali přátelské kontakty s odsunutými chrastavskými Němci, dlouholetá spolupráce vyústila v uzavření partnerské smlouvy s bavorským diecézním městem Eichstätt, které nad nimi přijalo v 50. letech patronát. O svou vlast v roce 1945 přišli, ale již se dále nemuseli jen „toužebně z lužických pohraničních hor dívat na ukradenou zemi svých otců“.

 

Chrastava, listopad 2021

Jana Zahurancová

Ivan Vydra

Petr Medřický

 

Překlad: Marta Berglová, Zuzana Brozová, Jiří Hladík, Kristina Knoblochová, Jaroslava Masnicová, Lambert Medřický, Petr Medřický, Ivana Merhautová, Zdeněk Smrkovský, Werner Sommer, František Vydra.

Sestavil: Petr Medřický

Korektury: Miloslava Stavinohová, Ivan Vydra, Jana Zahurancová

Podpořeno z prostředků Města Chrastavy (Grant na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu) a soukromých dárců.

Vaše poznámky, připomínky a upozornění na případné nedostatky či nepřesnosti překladu prosím zasílejte na e-mail: sphmch@volny.cz

Datum vložení: 23. 8. 2023 12:41
Datum poslední aktualizace: 23. 8. 2023 12:42
Autor: Správce Webu

O městě