Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Již podniklo

MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 048/514 3216 fax: 048/514 3344

Liberecký kraj
Nositel projektu

Regiotram Nisa
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1

21. 9. 2004

Věc
REGIOTRAM NISA - stanovisko Města Chrastava
Město Chrastava, zastoupené svým statutárním zástupcem Ing. Michaelem Canovem, starostou města, podává tímto stanovisko ke Studii proveditelnosti projektu RTN-1 Regiotram Nisa:
http://www.regiotram-nisa.cz
Stanovisko: Pro město Chrastava je zcela nepřijatelné jakékoli omezení autobusové dopravy na trase Chrastava - Liberec a zpět, včetně umělého prodloužení této trasy v souvislosti s realizací programu RTN-1 v rámci Regiotramu Nisa.

Odůvodnění:
Cílem implementace nových prvků dopravního systému do vývoje veřejné hromadné dopravy směrem do budoucna může být pouze vylepšování stávajícího stavu. Nutno konstatovat, že vzhledem k poloze města Chrastavy jako celku a vzhledem k rozložení jejích jednotlivých částí vzhledem k  vlakovému nádraží, nemůže za žádných okolností vlaková doprava z Chrastavy do Liberce a zpět nahradit rychlost spojení dopravou autobusovou (dokončení rychlostní komunikace I/13 toto konstatování jen podtrhne) do a z Liberce, zejména pak jeho centra.
Konstatujeme, že toto stanovisko bylo již obsaženo ve vyjádření města Chrastava ze dne 8. 8. 2002, které opětovně zasíláme v příloze.

Ve studii proveditelnosti je uvedeno ke spojení Chrastavy a Liberce mimo jiné: (str. 75) “neekonomický souběh osobní drážní a autobusové dopravy” a dále a především (str. 115):
“Veřejná linková doprava:
autobusová příměstská doprava bude provozována s těmito změnami:
Integrace linky 16 MHD Liberec a regionálních linek do Chrastavy, vedení přes Ostašov v rozsahu 1 spoj za hodinu k nádraží Chrastava, zrušení spojů v trase Chrastava – Bedřichovka – Stráž nad Nisou”
Konstatujeme, že přestože obecně lze souhlasit s tezí, že je neekonomický souběh vlakových a autobusových tratí, nelze tento problém řešit tak, že se zruší jednoznačně (až mnohonásobně) z časového hlediska kvalitnější spojení. Upozorňujeme autory studie proveditelnosti, že je pro Chrastavu zcela nepřijatelné, aby byla obětována v zájmu vyšších cílů (regiotram jako celek) způsobem, že dojde jednoznačně k velmi zásadnímu zhoršení kvality dopravy do krajského města způsobem, kdy by se nejrychlejší linky přes Bedřichovku zrušily zcela a linky přes Machnín prodloužily z dopravního spojení na tak hrůznou trasu (přes Ostašov), aby jimi nikdo nejezdil. Regiotram Nisa musí, co se týče dopravy, pokud bude realizován přes Chrastavu, získat svojí kvalitou zákazníky bydlící v částech poblíž nádraží v Chrastavě a též v Chrastavě - Andělské Hoře a především pak získat mimochrastavské pracovníky pracující v největším průmyslovém areálu (Grupo Antolin, Elitex atd.), kteří dosud dojíždí podnikovými autobusy, např. vybudováním krátkého podchodu vedoucího z průmyslové zóny přímo na nástupiště.
Navrhovaný způsob získání budoucích zákazníků na základě násilné likvidace a deformace autobusového spojení, které je pro Chrastavu z dopravního hlediska bezkonkurenčně nejlepší, je nejen nepřijatelný pro obyvatelstvo Chrastavy, ale je též dle našeho názoru porušením základních principů konkurenčního boje v demokratickém státě a v případě pokračování úvah tímto směrem, bychom se bezpochyby mimo jiné obrátili s žádostí o pomoc i na antimonopolní úřad.
Pro doplnění našeho stanoviska uvádíme, že se ve středu dne 15. 9. 2004 v rámci večerů se starostou se uskutečnila veřejná prezentace systému Regiotram Nisa.
Na tomto setkání uvedli představitelé nositele projektu plánované varianty se zrušením přímé autobusové dopravy do Liberce a se zavedením autobusové dopravy přes Ostašov. Jednoznačná nepřijatelnost takovýchto variant řešení pro Chrastavu byla okamžitě prezentována nejen starostou města, ale i přítomnými občany. Bylo zde i zdůrazněno, že je pro nás zcela nepřijatelný pohled na Chrastavu, který prezentoval Ing. Jan Kašík z pražské firmy DHV CR, spol. s r. o., který opakovaně prezentoval Chrastavu jako součást Liberce. Ústy starosty bylo jednoznačně deklarováno, že město Chrastava je plnohodnotné a zcela samostatné město a že kategoricky požadujeme, aby se takto s ním jednalo. Zástupci a nositelé projektu Regiotram Nisa byli taktéž informováni, že město Chrastava věnuje autobusové dopravě velkou pozornost a podařilo se mu jí během posledních 10 let zásluhou výborné spolupráce s odborem dopravy na OÚ a později na KÚ podstatně zkvalitnit (řada nových, obnovených či posunutých spojů dle požadavků chrastavských institucí a občanů nejen do a z Liberce, nová zastávka na sídlišti, přímé odpolední spojení s Frýdlantem, víkendové spojení do Vítkova).
Regiotram Nisa je bezpochyby velmi významným záměrem z hlediska budoucnosti integrované dopravy v regionu. Věříme, že včas dojde k oficiální změně ve studii proveditelnosti tak, aby Chrastava nebyla tímto projektem poškozena. Při významu a dopadu celého projektu Regiotram Nisa (nejen jeho části RTN-1) by bylo jistě na škodu, kdyby si projekt vytvořil z města Chrastava svého zásadního odpůrce jen pro iniciativy typu “Poručíme větru dešti”, tj. pro snahy násilným způsobem zlikvidovat stávající nejlepší spojení do a z Liberce.

Ing. Michael C a n o v
starosta

Příloha: Regiotram NISA – stanovisko Města Chrastava č.j. 4048/2002 ze dne 8. 8. 2002
Dále obdrží:
Koordinátor projektu:
Investorsko inženýrská, a. s.
Gorkého 658/15
460 01 Liberec 1
Spolupracovník koordinátora projektu
DHV CR, spol. s r. o.
do rukou ředitele divize Ing. Jana Kašíka
Táboritská 23
130 87 Praha 3
Spolupracovník koordinátora projektu
GAC spol. s r. o.,
do rukou Mgr. Jany Peleškové
Na Baště Sv. Jiří 9
160 00 Praha 6
Na vědomí:
KÚ LK odbor dopravy
ČSAD Liberec a. s.

O městě