Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Odhalení pomníku obětem rakousko-pruské války z roku 1866

Odhalení pomníku obětem rakousko-pruské války z roku 1866

Pomník obětem války z roku 1866 opětovně odhalen – po 110 letech

V pondělí 24. listopadu 2008 proběhlo odhalení pomníku obětem rakousko-pruské války. V létě roku 1866 proběhla krátká, ale krvavá rakousko-pruská válka. Střetnutí, jímž vyústilo dlouholeté soupeření o převahu v Německu. Rakousko hájilo existenci německého spolku (volné federace německých států, vytvořené roku 1815) a získalo podporu většiny jeho členů (Saska, Bavorska, Württemberska, Bádenska, Hannoverska). Prusko usilovalo o sjednocení Německa pod svým vedením a zajistilo si spojenectví Itálie i neutralitu Francie a Ruska. Severní fronta proběhla na území Čech, které tehdy bylo součástí Rakouska. V bitvách, které proběhly u Náchoda, u Trutnova, u České Skalice, u Mnichova Hradiště, u Svinišťan, u Dvora Králové, u Jičína a závěrečná u Hradce Králové, zvítězili Prusové (s výjimkou Trutnovské). Výsledkem války bylo, že Rakousko odstoupilo Prusku Holštýnsko a Itálii Benátsko, vystoupilo z německého spolku (který se tím rozpadl) a uznalo hegemonii Pruska v Německu. Důsledkem války byl i vznik dualistického Rakousko-Uherska o rok později (1867).

V roce 1898 byl v Chrastavě při příležitosti 50letého panování císaře Franze Josefa odhalen pomník obětem Rakousko-pruské války z roku 1866.

Tento pomník však v roce 1945 zmizel, přesněji řečeno byl přemístěn na místní hřbitov a po výměně původního textu a výzdoby za text a výzdoby jiné se z něho stal pomník rudoarmějcům padlým na území Chrastavy. Z iniciativy Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (jmenovitě pana místopředsedy Ing. Radka Teichmana a pana Jiřího Náhlovského, jenž má v Komitétu na starosti teritorium severních Čech) na straně jedné a pana místostarosty Miloslava Pilaře na straně druhé, rozhodlo zastupitelstvo města o obnově památníku v případě získání státní dotace.

Zde je nutné podotknout, že v zárodku byla zamítnuta teoretická možnost, že by se zpět přemístil památník ze hřbitova a ten rekonstruoval, neboť varianta zpětného přemístění by dnes byla považována za urážku obětí druhé světové války z řad Rudé armády a mohla by způsobit i roztržku na úrovni česko-ruských vztahů (jak prozíravé bylo toto rozhodnutí se ukázalo již v dubnu tohoto roku, kdy byla ze strany Velvyslanectví Ruské federace vykonána kontrola udržování pomníku na našem hřbitově).

Bylo rozhodnuto o vybudování kopie původního pomníku. Jeho cena vyšplhala na 1,17 mil. Kč (město však na ní získalo dotaci ve výši 0,936 mil. Kč, vlastní podíl na činil 0,234 mil. Kč). Zhotovitelem obnoveného památníku byla firma Kamenictví Josef a David Novotný z Čermné
(u Vrchlabí) a celá akce proběhla ve spolupráci s Komitétem 1866.

Na pomníku je uveden i původní text v němčině, zde uvádíme jeho český překlad (přeložili Karin Cinbulková a Lubomír Tomší):

Ve válečném tažení 1866 původem z Chrastavy padli:

  • JOSEF HENTSCHEL kadet – šikovatel císařsko – královského pěšího pluku svobodného pána z Wernhardtu č. 16
  • HEINRICH MAHRLE svobodník c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36
  • FRANZ SITTE šikovatel c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36
  • WENZEL SCHNEIDER myslivec c.k. polního praporu myslivců č. 1
  • WENZEL AMTSBÜCHLER JOSEF GAHLER pěší vojíni c.k. pěšího pluku hraběte Degenfelda č. 36

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Na čestnou památku padlým a zde pohřbeným vojákům z válečného tažení v roce 1866:

  • Del bon Angel pěší vojín c.k. pěšího pluku velkoknížete Michaela č. 26
  • Husar neznámého jména c.k. husarského pluku hraběte Radetzkého č. 5
  • Střelec neznámého jména královského pruského střeleckého pluku č. 27

Postaveno v roce 1898 na počest 50letého panování Jeho výsosti císaře Franze Josefa I od spolku pro válečné pomníky politického okresu Liberec

U Chrastavy sice neproběhla žádná z bitev Rakousko-pruské války, nicméně je skutečností, že jednak přes Chrastavu pochodovalo 54 tisíc pruských vojáků po jejich příchodu do Čech a jednak ve Vítkově a na Bedřichovce došlo ke střetnutí raskouských a pruských předních stráží. Mnohem podrobnější informace o Chrastavě a chrastavácích v kontextu války 1866 se dočtete v připravované publikaci výše uvedeného člena Komitétu 1866 pana Jiřího Náhlovského.

24. 11. 2008 byl – opět po 110 letech – pomník slavnostně odhalen. Slavnosti se kromě zástupců Komitétu 1866, Společnosti přátel historie města Chrastavy, členů ZM, pracovníků MěÚ a veřejnosti aktivně zúčastnily děti pěveckého sboru paní učitelky Vladislavy Kollmanové a recitačního souboru paní učitelky Hany Šnýdlové.

Po 63 letech tak Pomník obětem rakousko-pruské války z roku 1866 opět stojí tam, kde byl v roce 1898 zbudován. Město Chrastava tam učinilo další krok k respektování své vlastní historie.


V Chrastavě dne 25. 11. 2008
Ing. Michael Canov, starosta

Projev PhDr. Františka Vydry při odhalení pomníku z Rakousko-Pruské války 1866
Projev člena Komitétu 1866 Jiřího Náhlovského při odhalení památníku

Externí odkazy týkající se rakousko-pruské války 1866:
Datum vložení: 25. 11. 2008 11:45
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2022 12:24

O městě